Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | pressmeddelande
  Så kan designen bidra till ökad återvinning av plast
  Hur kan vi öka återvinningen av plastprodukter? Plast används ofta i onödan eller i kombinationer som försvårar återvinning av materialet. Nu har forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram sju åtgärder som kan sättas in redan i designstadiet för att öka återvinningen.
 • | nyhet
  Forskningsanläggningen SWIC invigd
  Sjöstadsverket Water Innovation Centre, SWIC, är en unik anläggning som utvecklar tekniker för att ta vara på resurser i avloppsvatten. Nu har verksamheten flyttat till Loudden i Stockholm och är officiellt invigd.
 • | nyhet
  Nu lanseras en vägledning för taxonomins krav på byggprodukter
  Hur ska EU:s taxonomi tillämpas i byggbranschen? IVL:s dotterbolag Basta har tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarnas taxonominätverk utrett frågan och lanserar nu en vägledning som stöd för hur företagen ska bedöma om byggmaterial och produkter uppfyller de nya kraven.
 • | nyhet
  Fler barrträd i staden kan förbättra luften
  Luften i många svenska städer behöver bli bättre och en lösning är att öka vegetationen. Nu ska ny forskning ta reda på vilka träd som fungerar bäst för att ta upp föroreningar, och hur de bör placeras.
 • | pressmeddelande
  70 miljoner till fortsatt forskning om hållbar och grön kemi
  Forskningsprogrammet Mistra SafeChem, som leds av IVL, arbetar för en säker, hållbar och grön kemiindustri i Sverige. Nu står det klart att arbetet kan fortsätta ytterligare fyra år. Finansiären Mistra har beslutat att stödja forskningen med upp till 70 miljoner kronor.
 • | nyhet
  Remissvar: Infrastrukturplaneringen behöver göras om i grunden
  Trafikverkets inriktning för infrastrukturplaneringen de kommande åren behöver arbetas om i grunden. Det skriver IVL Svenska Miljöinstitutet i ett remissvar. Det behöver bli tydligare hur planeringen av den statliga infrastrukturen bidrar till att nå de klimatmål som har beslutats enligt Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling.
 • | pressmeddelande
  Miljön främsta drivkraften för att handla begagnat
  Konsumenter handlar begagnat främst för miljöns skull, därefter kommer ekonomi. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort i samarbete med ett antal second hand-butiker och återbruksaktörer.
 • | nyhet
  Cirkulära flöden behövs för att möta behovet av metaller och mineral
  Avfall nyttjas i alltför liten utsträckning som en resurs för att bidra till hållbar och säker tillgång till kritiska metaller och mineral. Det är en av slutsatserna i en IVA-rapport som publiceras idag.
 • | pressmeddelande
  Hushållen står för mindre del av matsvinnet visar nya siffror
  Enligt tidigare rapporter kom två tredjedelar av matsvinnet från hushållen, men nya siffror visar att det är knappt hälften. Det innebär att större delen av matsvinnet kastas tidigare i livsmedelskedjan; i jordbruket, industri, butiker och restauranger.
 • | pressmeddelande
  Flera klimatfördelar med att producera vätgas från biogas visar ny rapport
  Förnybar vätgas fyller en viktig roll för den gröna omställningen men tillgången är fortfarande begränsad. I ett forskningsprojekt har IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt möjligheterna att producera vätgas från biogas vid reningsverk för att använda i stadsbussar lokalt i Luleå. Resultatet visar att det finns flera fördelar, både sett till kostnad och klimat.
 • | pressmeddelande
  Smarta affärsmodeller är nyckeln till storskalig återvinning av överskottsvärme
  Varje år slösas mängder av energi bort genom att outnyttjade värmeflöden inte tas omhand. Inom EU handlar det om så mycket som en fjärdedel av uppvärmningsbehovet som skulle kunna återvinnas från datahallar, industrier och andra anläggningar. Nu startar tre stora EU-satsningar där IVL:s kunskap kring affärsmodeller har en nyckelroll.
 • | nyhet
  Experter från IVL deltar i Sveriges första medborgarråd om klimatet
  Sverige har fått sitt första nationella medborgarråd om klimatet. Ett 60-tal deltagare som slumpvis har valts ut ska under våren träffas för att ta del av forskning, och tillsammans med forskare och experter diskutera sig fram till lösningar och leverera förslag på hur Sverige ska kunna leva upp till Parisavtalet. Projektet är ett samarbete mellan bland annat Stockholms universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | nyhet
  Forskare undersöker hudens exponering för allergiframkallande metaller vid 3D-printing och skärvätskebearbetning
  Vid industriell metallbearbetning används skärvätskor som kan orsaka irritation och eksem om man får dem på huden. Ett annat sätt att tillverka metalliska komponenter med hög precision är additiv tillverkning, så kallad 3D-printing, där bland annat metallpulver med allergiframkallande egenskaper ingår. I ett nytt projekt ska arbetsmiljöforskare från IVL undersöka hur arbete med dessa två tekniker påverkar exponering och risk för handeksem.
 • | nyhet
  Forskare utvecklar teknik för resurseffektiv återvinning av kritiska råmaterial
  Efterfrågan på metaller för klimatvänlig energiteknik har ökat kraftigt de senaste åren och kommer att öka ytterligare framöver. Men hur mycket av dessa värdefulla metaller och mineral finns egentligen redan i omlopp, och hur kan återvinningen öka? EU-projektet SIREN ska testa och vidareutveckla teknik för att på ett resurseffektivt sätt återvinna neodymmagneter som bland annat används i vindkraftverk och i elbilar.
 • | nyhet
  Ny lag ska sätta stopp för greenwashing
  EU-parlamentet har röstat igenom ett nytt direktiv som förbjuder greenwashing och vilseledande produktinformation. Nu blir det förbjudet att påstå att en produkt är “klimatneutral” eller “klimatpositiv” till följd av klimatkompensation.
 • | nyhet
  IVL deltar i Sveriges nya innovationssatsning
  IVL deltar i två av programmen som får finansiering genom Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet, Impact Innovation. Innovationsprogrammen ska accelerera omställningen till ett hållbart samhälle och stärka Sveriges konkurrenskraft.
 • | nyhet
  Förbud mot skrubbrar tas upp på riksdagsseminarium
  Förorenat tvättvatten från fartyg med så kallade skrubbrar innebär ett allvarligt hot mot det marina livet. Regeringen bör skyndsamt gå vidare med ett förbud mot utsläpp i svenska vatten. Den frågan lyfter forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers tillsammans med Walleniusrederierna på ett seminarium som miljö- och jordbruksutskottet håller i riksdagen.
 • | nyhet
  IVL förstärker inom hållbar stadsutveckling och klimatanpassning
  IVL Svenska Miljöinstitutets verksamhet inom hållbar stadsutveckling fortsätter att växa. Den senaste rekryteringen är två experter inom klimatanpassning som kommer närmast från Scandinavian Green Roof Institute. På IVL kommer de att arbeta i forsknings- och innovationsprojekt med fokus på att skapa mer motståndskraftiga städer, bland annat med hjälp av så kallade blågröna lösningar.
 • | pressmeddelande
  Lönsamt med hållbar utveckling i Arktiska rådets medlemsländer
  Investeringar i teknik och åtgärder som minskar utsläppen av luftföroreningar och användningen av fossila bränslen är samhällsekonomiskt lönsamma. Det visar en analys som IVL-forskare har gjort med fokus på länderna inom Arktiska rådet.
 • | nyhet
  Remissvar: Ny myndighetsstruktur kan stärka forskning och innovation i Sverige
  IVL Svenska Miljöinstitutet och Stiftelsen IVL ger i ett remissvar sin syn på de förslag som presenterades av den statliga utredningen ”Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation”. IVL och SIVL delar utredningens uppfattning att dagens system behöver förändras och effektiviseras för att stärka forsknings- och innovationsförmågan i Sverige.
 • | nyhet
  Kombination av olika styrmedel behövs för att ställa om textil- och byggsektorn
  I en studie för Nordiska ministerrådet har nationalekonomer vid IVL analyserat hur miljöskatter kan främja övergången till en cirkulär ekonomi i Norden. Två sektorer som har omfattande materialflöden har stått i fokus; textil- och byggsektorn.
 • | pressmeddelande
  Flera utmaningar med långtidsavställda fordon och skrotbilar
  På uppdrag av Transportstyrelsen har IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört en omfattande studie för att öka kunskapen om långtidsavställda fordon och de utmaningar som finns kring uttjänta fordon och skrotbilar. Frågan är komplex eftersom fordon som är långtidsavställda i vägtrafikregistret kan vara allt från värdefulla samlarbilar i utställningskick till övergivna skrotbilar eller till och med bilar som är skrotade sedan många år tillbaka och inte längre existerar.
 • | nyhet
  Hushåll får stöd att bli mer cirkulära
  IVL deltar i det nya EU-projektet CARE som ska stötta 100 hushåll i Europa att bli mer klimatsmarta och cirkulära. Projektet riktar särskilt in sig på två områden – mat och mode – där hushållen ska få inspiration och hjälp att göra mer hållbara val i vardagen.
 • | pressmeddelande
  Städer kan producera mer mat genom cirkulära system
  Klimatförändringar, befolkningstillväxt och urbanisering ökar behovet av alternativa och hållbara lösningar för att producera mat. Samtidigt har städerna blivit allt mindre självförsörjande och producerar mängder med avfall som kan användas mer resurseffektivt. IVL startar nu ett stort projekt med fokus på hur stadsodlingar kan bli mer cirkulära genom att de kopplas ihop med andra flöden som finns i städerna.
 • | nyhet
  Konsumtionsforskare affilierad vid KTH
  IVL:s konsumtionsforskare Annelise de Jong är nu affilierad vid avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier vid KTH som är en del av institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Samarbetet ska stärka forskningen och fördjupa kunskapsutbytet ytterligare.
 • | nyhet
  Ny rapport analyserar hur negativa utsläpp kan bidra till Parisavtalet
  En ny rapport som har tagits fram på uppdrag av Energimyndigheten analyserar hur borttagning av koldioxid från atmosfären, så kallade negativa utsläpp, kan bidra till att uppnå Parisavtalets långsiktiga temperaturmål. Bland annat analyseras risker förknippade med negativa utsläpp, som att utfasningen av fossila bränslen kan försenas, och hur dessa risker kan hanteras.
 • | nyhet
  Flera nya verktyg stärker arbetet för en hållbar och säker kemiindustri
  AI-baserade verktyg som kan användas för att förutsäga om ämnen är cancerogena eller hormonstörande. Det är exempel på verktyg som det IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra SafeChem har tagit fram för att minska risken med kemikalier för människor och miljö.
 • | nyhet
  Experterna tipsar: Så väljer du hållbara klappar
  Årets svenska julhandel förväntas omsätta drygt 21 miljarder kronor, enligt Svensk handel. Många av julklapparna som hamnar under granen har konsekvenser för såväl miljö som klimat. Inför julen delar tre av IVL:s experter inom elektronik, kemikalier och textil med sig av tankar och tips för att välja mer hållbara gåvor.
 • | nyhet
  IVL satsar på metoder för snabbare riskbedömning av kemikalier
  IVL gör en strategisk satsning på att utveckla verktyg och kompetens för riskbedömning av kemikalier med hjälp av så kallade in silico-metoder. På sikt ska satsningen bland annat kunna bidra till att stoppa farliga kemikalier i tid och undvika nya PFAS-skandaler.
 • | pressmeddelande
  Världens första sociala produktdeklaration lanseras
  IVL:s dotterbolag EPD International publicerar nu världens första sociala produktdeklaration, SPD. Det är det multinationella företaget Hitachi Rail som har tagit fram en SPD för en av företagets tågtyper.
 • | pressmeddelande
  Återvinningen av textil behöver öka – men klimatvinsten inte självklar visar rapport
  Det slängs stora mängder kläder och textil i Europa – och mer behöver cirkuleras och återvinnas. Men för att säkerställa och maximera klimatvinster med en storskalig textilåtervinning behöver flera faktorer vara på plats visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort inom projektet Framtidens hållbara kläder.
 • | nyhet
  COP28: Historiskt avtal klubbat på klimatmötet i Dubai
  Klimatmötet COP28 i Dubai avslutades med ett historiskt klimatavtal som innebär att världens länder nu är överens om att röra sig bort från fossila bränslen.
 • | nyhet
  Digital övervakning framtidssäkrar städernas avloppsnät
  Klimatförändringar och urbanisering ökar pressen på städernas vatten- och avloppssystem. I Stockholm och Göteborg har ny digital teknik testats som kan hjälpa kommunerna att få bättre koll på ledningsnätet och öka förmågan att planera underhåll.
 • | nyhet
  Ny sajt ger stöd för fossilfri och cirkulär upphandling
  Offentlig upphandling omsätter närmare 800 miljarder kronor varje år – motsvarande uppemot hälften av Sveriges territoriella klimatutsläpp – och med det stora möjligheter att minska dessa utsläpp. Men krav på klimatprestanda och cirkularitet är för många upphandlare både svårt och tidskrävande. Upphandlingspanelen samlar råd och anvisningar för en smidig hantering i det dagliga upphandlingsarbetet.
 • | nyhet
  Nya lösningar för processindustrin – cirkularitet och resurseffektivitet med stöd av digitala tvillingar
  Gamla däck som ersätter fossilt material, ökad användning av aluminiumskrot, och fosfor från avloppsvatten och industriaska som återcirkuleras till konstgödsel – nu avslutas det fyraåriga EU-projektet Retrofeed där sex tunga industrier inom bland annat stål- och cementsektorn har energieffektiviserats och bytt till cirkulär råvara och förnybar energikälla. Det har skett med hjälp av både förbättrad utrustning och utveckling av mätning och kontrollsystem. ”Digitala tvillingar” har utvecklats för beslutsstöd.
 • | pressmeddelande
  Stora utsläpp av mikroplast från färg
  Färg är en betydande källa till mikroplast i Sverige. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket. Det är den första svenska studien som så specifikt tittar på hur just färg bidrar till mikroplast och vilka sektorer som står för de största utsläppen.
 • | pressmeddelande
  Bra förutsättningar för mekanisk textilåtervinning visar ny studie
  För att minska klimatavtrycket från kläder och annan textil behövs en värdekedja som möjliggör återbruk och återvinning. En länk i den kedjan är anläggningar för mekanisk textilåtervinning – något som Sverige saknar. Nu har IVL Svenska Miljöinstitutet som en del av BioInnovations textilsatsning undersökt potentialen i en sådan etablering och beräkningarna pekar på en gynnsam affär.
 • | nyhet
  Gröna tak, levande väggar eller regnbäddar – ny guide visar vilka blågröna lösningar som passar bäst
  Allt fler kommuner och fastighetsägare förbereder sig på ett varmare och regnigare klimat. Hård asfalt ersätts av blågrön infrastruktur med smart avrinning och buffrande vegetation. I dag finns många nya lösningar och tekniker som gör våra städer och närmiljöer mer motståndskraftiga mot extremväder. Men vilka passar bäst?
 • | nyhet
  Ett hållbart energisystem består av förnybara energikällor – som inte påverkar framtida generationer negativt
  Behovet av elenergi i Sverige kommer mer än fördubblas till 2045, bland annat på grund av flera stora industrisatsningar. I samband med utbyggnaden av energisystemet bör Sverige säkerställa att de investeringar som görs uteslutande rör förnybara energikällor, som inte påverkar livskvaliteten för framtida generationer negativt. Det skriver IVL Svenska Miljöinstitutet i ett inspel till regeringens energiforskningsproposition.
 • | pressmeddelande
  Så kan biltrafiken minska – sju lärdomar för svenska städer
  På uppdrag av WWF har IVL Svenska Miljöinstitutet tittat närmare på fyra städer som alla har varit innovativa med hur de jobbar med omställningen av trafiken i sina städer. I en rapport presenteras sju lärdomar för hur svenska städer kan använda stadsutrymmet mer hållbart.
Nyhetsarkiv