Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  Ny sajt ger stöd för fossilfri och cirkulär upphandling
  Offentlig upphandling omsätter närmare 800 miljarder kronor varje år – motsvarande uppemot hälften av Sveriges territoriella klimatutsläpp – och med det stora möjligheter att minska dessa utsläpp. Men krav på klimatprestanda och cirkularitet är för många upphandlare både svårt och tidskrävande. Upphandlingspanelen samlar råd och anvisningar för en smidig hantering i det dagliga upphandlingsarbetet.
 • | nyhet
  Nya lösningar för processindustrin – cirkularitet och resurseffektivitet med stöd av digitala tvillingar
  Gamla däck som ersätter fossilt material, ökad användning av aluminiumskrot, och fosfor från avloppsvatten och industriaska som återcirkuleras till konstgödsel – nu avslutas det fyraåriga EU-projektet Retrofeed där sex tunga industrier inom bland annat stål- och cementsektorn har energieffektiviserats och bytt till cirkulär råvara och förnybar energikälla. Det har skett med hjälp av både förbättrad utrustning och utveckling av mätning och kontrollsystem. ”Digitala tvillingar” har utvecklats för beslutsstöd.
 • | pressmeddelande
  Stora utsläpp av mikroplast från färg
  Färg är en betydande källa till mikroplast i Sverige. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket. Det är den första svenska studien som så specifikt tittar på hur just färg bidrar till mikroplast och vilka sektorer som står för de största utsläppen.
 • | pressmeddelande
  Bra förutsättningar för mekanisk textilåtervinning visar ny studie
  För att minska klimatavtrycket från kläder och annan textil behövs en värdekedja som möjliggör återbruk och återvinning. En länk i den kedjan är anläggningar för mekanisk textilåtervinning – något som Sverige saknar. Nu har IVL Svenska Miljöinstitutet som en del av BioInnovations textilsatsning undersökt potentialen i en sådan etablering och beräkningarna pekar på en gynnsam affär.
 • | nyhet
  Gröna tak, levande väggar eller regnbäddar –
  ny guide visar vilka blågröna lösningar som passar bäst

  Allt fler kommuner och fastighetsägare förbereder sig på ett varmare och regnigare klimat. Hård asfalt ersätts av blågrön infrastruktur med smart avrinning och buffrande vegetation. I dag finns många nya lösningar och tekniker som gör våra städer och närmiljöer mer motståndskraftiga mot extremväder. Men vilka passar bäst?
 • | nyhet
  Ett hållbart energisystem består av förnybara energikällor – som inte påverkar framtida generationer negativt
  Behovet av elenergi i Sverige kommer mer än fördubblas till 2045, bland annat på grund av flera stora industrisatsningar. I samband med utbyggnaden av energisystemet bör Sverige säkerställa att de investeringar som görs uteslutande rör förnybara energikällor, som inte påverkar livskvaliteten för framtida generationer negativt. Det skriver IVL Svenska Miljöinstitutet i ett inspel till regeringens energiforskningsproposition.
 • | pressmeddelande
  Så kan biltrafiken minska – sju lärdomar för svenska städer
  På uppdrag av WWF har IVL Svenska Miljöinstitutet tittat närmare på fyra städer som alla har varit innovativa med hur de jobbar med omställningen av trafiken i sina städer. I en rapport presenteras sju lärdomar för hur svenska städer kan använda stadsutrymmet mer hållbart.
 • | pressmeddelande
  Stora miljövinster med ökad återvinning av schaktmassor
  Återvinning av schaktmassor kan göra att Sverige sparar in minst tio miljoner ton naturresurser. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Återvinningsindustrierna.
 • | pressmeddelande
  Så skyddar vi barnen från buller och dålig luft
  Luftföroreningar och buller påverkar hälsan negativt, och barn är särskilt sårbara. Men det går att göra skillnad. För att stötta arbetet med att skydda våra minsta medborgare har forskare och handläggare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet och Göteborgs stad tagit fram en vägledning för bättre luft- och ljudmiljö på förskolegårdar.
 • | pressmeddelande
  Unikt verktyg för att mäta stadsdelars klimatpåverkan lanseras
  För att nå visionen om att skapa Öresundsregionens mest hållbara stadsdel har Projekt Jägersro i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram en helt ny modell för att räkna ut en stadsdels totala klimatpåverkan. Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för de boende att leva klimatneutralt i den nya stadsdelen som växer fram i Malmö.
 • | pressmeddelande
  Boende involverades när p-platser blev till samlingsplatser
  I bostadsområden i Göteborg, Uppsala och Örebro har det skapats trivsamma utemiljöer på tidigare parkeringsytor. Att involvera boende och låta barn, unga och äldre att i hög grad påverka utformningen av platserna har stått i fokus. Resultaten visar hur man praktiskt kan arbeta med social hållbarhet kopplat till mobilitets- och miljöfrågor. Projektet presenteras på Allmännyttans klimat- och energikick som startar idag.
 • | nyhet
  Hållbara blå lösningar i fokus för stor konferens i Göteborg
  Den 14 – 16 november är det dags för årets stora event för hållbara lösningar inom den blå näringen. Konferensen Mission Arena i Göteborg, som arrangeras av EU-projektet Blue Mission BANOS ska påskynda omställningen till en hållbar och cirkulär blå ekonomi i Östersjö- och Nordsjöregionerna. Under tre fullspäckade dagar träffas över 400 beslutsfattare, branschexperter och innovatörer från Skandinavien och norra Tyskland på seminarier, workshops, och matchmaking-event.
 • | nyhet
  Remissvar: Stärk institutens roll för att möta samhällsutmaningarna
  Stärk institutssektorn i Sverige och höj anslagen till det viktiga miljö- och hållbarhetsarbetet. Instituten är en naturlig brygga mellan akademi, näringsliv och myndigheter och bidrar starkt till Sveriges innovationsförmåga. Det skriver IVL Svenska Miljöinstitutet i ett remissvar till regeringens forsknings- och innovationspolitik.
 • | nyhet
  De nordiska länderna behöver öka tempot i klimatomställningen
  De nordiska länderna har alla satt individuella mål för att uppnå klimatneutralitet till någon gång mellan 2030 och 2050, men med nuvarande omställningshastighet kan det bli svårt att nå målen. Det är en av de centrala slutsatserna i ett nordiskt samarbetsprojekt som IVL Svenska Miljöinstitutet har deltagit i.
 • | nyhet
  IVL:s oljeskadeexperter på plats vid saneringen
  Oljeutsläppet från fartyget Marco Polo är ett hårt slag mot det redan pressade Östersjön. IVL:s oljeskadeexperter är på plats och bidrar till insatserna i Blekinge.
 • | pressmeddelande
  Satsning på vätgas och ökad cirkularitet i Västerbottens metallindustri
  Tillväxtverket och Fonden för en rättvis omställning har beviljat 24 miljoner kronor för att utveckla en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig metallindustri i Västerbotten. Projektet som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet ska undersöka förutsättningarna för ökad produktion och användning av vätgas, samt hur en ökad cirkularitet kan minska mängden avfall och klimatpåverkan från gruv- och metallindustrin i Västerbotten.
 • | pressmeddelande
  20 miljoner till forskning om kväve- och fosforrening i kallt vatten
  Sedan hösten 2021 har Sundsvall varit navet i forskningen för att hitta det effektivaste sättet att rena bort kväve ur avloppsvatten som är kallt stora delar av året. Nu har forskningsrådet Formas beviljat 20 miljoner kronor till fortsatt forskning under fem år. Projektet leds av MittSverige Vatten och Avfall och IVL Svenska Miljöinstitutet och är en del i det nationella forskningsprogrammet för hav och vatten.
 • | nyhet
  Invasiv fisk dominerar på vissa platser i Gävlebukten visar miljö-DNA
  Den invasiva fisken svartmunnad smörbult fortsätter att sprida sig och ser nu ut att vara en av de dominerande fiskarterna på vissa platser i Gävlebukten. Det visar prover som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort med så kallad miljö-DNA som kan användas för att analysera biologisk mångfald i olika typer av ekosystem.
 • | nyhet
  Tretton steg för att öka återbruket av installationer
  Allt fler beställare frågar efter cirkulära installationer av till exempel el, värme- och ventilationssystem i byggnader. Går det att skapa installationer utan avfall, där allt återgår till att bli en resurs i en cirkulär process? Det har IVL undersökt och presenterar nu tretton steg för att öka återbruket inom installationsbranschen.
 • | nyhet
  Forskare undersöker förutsättningar för vätgasdriven tung trafik
  Vätgas har stor potential som fossilfritt drivmedel men för att få genomslag behöver tekniken utvecklas och flera utmaningar lösas. I en studie finansierad av Trafikverkets forskningssatsning Triple F ska IVL tillsammans med projektpartners undersöka vad det finns för förutsättningarna för den tunga trafiken att ställa om till vätgas.
 • | nyhet
  Plaståtervinning i slutet kretslopp ger minst klimatpåverkan
  Att återvinna plast i ett slutet kretslopp – det vill säga att tillverka samma produkt igen av avfallet – ger lägre klimatpåverkan än om plasten återvinns till andra produkter som inte kan återvinnas igen. Det visar en livscykelanalys som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort.
 • | nyhet
  IVL:s nya forskningschef: ”Jag ser stor utvecklingspotential”
  I augusti började Stefan Pettersson som ny forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet. Han har en bakgrund inom fordonsindustrin och har arbetat många år som forskningsledare med fokus på elektromobilitet. Men det finns fler frågor som han brinner för.
 • | nyhet
  Vad kostar luftföroreningarna samhället?
  Listan över sjukdomar som är kopplade till luftföroreningar och kemikalier är lång. Vad kostar det samhället och vilka åtgärder är mest effektiva? Det ska EU-projektet Valesor ta reda på.
 • | pressmeddelande
  John Rune Nielsen blir ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet
  John Rune Nielsen har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet. Han kommer närmast från det norska klimat- och miljöforskningsinstitutet NILU där han har varit vd sedan 2021. Tidigare har han också arbetat många år i ledande befattningar vid forskningsinstitutet RISE och tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
 • | nyhet
  Bostadsbolag rustar för klimatförändringar
  Extrema väderhändelser som stormen Hans och skyfallen i Bergslagen har blivit en väckarklocka. Det blir tydligt för kommuner och fastighetsägare att samhället behöver rustas för att bli mer motståndskraftigt.
 • | pressmeddelande
  Internationell expertgrupp föreslår globalt mål för luftkvalitet

  Ett globalt miljömål för luftföroreningar och en kraftfull mobilisering av resurser för att förbättra luften i låginkomstländer. Det föreslår forskare och beslutsfattare i en rapport från den internationella workshopen Saltsjöbaden VII som arrangerades i mars av bland andra Naturvårdvårsverket och IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | nyhet
  Vätgas en möjlig nyckel för sjöfartens omställning – men styrmedel krävs
  Sjöfarten måste minska sitt fossilberoende. En väg framåt kan vara vätgas eller andra vätgasbaserade sjöfartsbränslen. Rent tekniskt är det redan nu möjligt att trafikera vissa rutter i Norden med vätgas och bränsleceller. Men det finns fortfarande hinder som gör att det sannolikt dröjer innan det blir ett stort genombrott på marknaden.
 • | nyhet
  Rapport analyserar nästa steg för EU:s utsläppshandel
  Genom EU:s klimatpaket Fit for 55 har handeln med utsläppsrätter (EU ETS) stärkts avsevärt. Samtidigt innebär det stora utmaningar när de industrier och företag som ingår i handeln inte längre får släppa ut någon koldioxid efter 2040. En ny rapport från det IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit analyserar hur framtidens utsläppshandel kan bli och vilka möjligheter det finns med så kallade negativa utsläpp.
 • | pressmeddelande
  Forskningsprojekt ska identifiera de mest hållbara åtgärderna för att klara extremregn
  Extremväder med stora regnmängder blir allt vanligare och hotar städer och samhällen. I ett nytt forskningsprojekt ska nu de mest ekonomiskt- och klimatmässigt hållbara åtgärderna för att rusta bostäder identifieras. Projektet leds av norska CICERO, Center for International Climate Research, i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och försäkringsbolaget If.
 • | nyhet
  Byggmaterialrecept underlättar tidiga klimatberäkningar
  Hur stor klimatpåverkan en byggnad har avgörs till stor del tidigt i byggprocessen. Trots det görs de flesta beräkningar kopplade till klimatdeklarationer sent, när möjligheten att påverka beslut och göra förbättringar redan är låsta. För att ändra på detta tar nu byggbranschen med stöd av IVL Svenska Miljöinstitutet fram ett så kallat öppet byggdelsregister med materialrecept på de vanligaste byggdelarna på den svenska marknaden.
 • | nyhet
  Mission Arena i Göteborg – registreringen är öppen
  Nu är det dags att anmäla sig till årets stora event för hållbara lösningar inom den blå näringen: 1st Mission Arena i Göteborg. Under tre fullspäckade dagar träffas branschaktörer och investerare på interaktiva workshops, demonstrationer och matchmaking- och pitching sessioner.
 • | nyhet
  Remissvar: Sänkt reduktionsplikt gör det svårare att nå trafikens klimatmål
  Regeringens förslag att sänka reduktionsplikten för bensin och diesel till sex procent kommer att ytterligare försvåra möjligheterna att klara trafikens klimatmål. Det skriver IVL Svenska Miljöinstitutet i ett remissvar som avstyrker promemorians förslag. I stället förordar IVL att Energimyndigheten får i uppgift att se över reduktionsplikten utifrån EU:s nya regelverk.
 • | nyhet
  Rapport lyfter utmaningar med bio-CCS och risken för dubbelräkning vid klimatkompensation
  För att nå de långsiktiga målen i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader kommer det att krävas enorma mängder negativa utsläpp i världen. En ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet visar utmaningar förknippade med uppskalning av bioenergi med koldioxidavskiljning och -lagring, så kallad bio-CCS, en teknik som kan ge negativa utsläpp. En fråga som forskarna belyser är risken för dubbelräkning vid klimatkompensation och hur det kan undvikas.
 • | nyhet
  Europeisk innovationstävling för renare vatten
  Vattenföroreningar är en av vår tids största utmaningar. För att hitta nya sätt att minska avståendet mellan forskning och slutanvändare har EU-projektet Aquatic Pollutants TransNet, där IVL Svenska Miljöinstitutet ingår, lanserat en innovationstävling.
 • | nyhet
  Upplärda datorer hjälper till att minska farliga kemikalier
  Hur kan vi minska de risker som kemikalier kan innebära för människor och miljö? Det är uppgiften för det IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra SafeChem. Ett av verktygen är maskininlärning, alltså att datorer lär sig bedöma vad som är farligt.
 • | nyhet
  Nya möjligheter för avloppsvattenrening med membranteknik
  Stockholms befolkningsmängd växer och i takt med det krävs ökad kapacitet för avloppsvattenrening. Så kallad membranbioreaktorteknik (MBR) som används när Henriksdals reningsverk byggs ut har under nio års tid utvärderats i pilotförsök vid FoU-anläggningen Hammarby Sjöstadsverk (numera SWIC – Sjöstadsverket Water Innovation Centre) i Stockholm. En rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svenskt Vatten visar vad det finns för möjligheter och utmaningar med tekniken.
 • | nyhet
  IVL-studie om PFAS i kosmetika utsedd till bästa artikel
  Evighetskemikalierna PFAS förekommer i en mängd olika produkter, bland annat i smink, ansiktskrämer och hårvårdsprodukter. Enligt en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholms universitet gjorde för Kemikalieinspektionen kan utsläppen av PFAS från kosmetiska produkter uppgå till omkring 11 000 kg fluor i genomsnitt per år inom det europeiska samarbetsområdet EES. Nu har publikationen som gjordes av studien utsetts till Best Paper 2022.
 • | nyhet
  Framtidens grönsaker odlas i källaren
  Sallad som har odlats vertikalt inomhus eller bär som mognat under LED-lampor. Utvecklad teknik och ett större hållbarhetsfokus har gjort att allt fler privatpersoner och företag börjat intressera sig för urban odling. IVL:s forskare Michael Martin ger en inblick i en livsmedelstrend som verkar ha kommit för att stanna.
 • | pressmeddelande
  Ny kommunikationschef på IVL
  Den 1 juni började Anna Holmquist som ny kommunikationschef på IVL. Anna Holmquist har en bakgrund från journalistik och kommunikation med roller som chefredaktör, kommunikationskonsult och vd i ryggsäcken.
 • | nyhet
  Havsbaserad vindkraft – en av flera aktuella frågor på Östersjödagarna i Almedalen
  Vill du öka din kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor med fokus på Östersjön? Den 29-30 juli arrangeras Östersjödagarna i Almedalen med presentationer och panelsamtal om vår tids utmaningar men också goda exempel på hållbar havsförvaltning, både på land och i havet.
  IVL:s forskare och miljöexperter medverkar i flera seminarier, läs mer om dem nedan.

Nyhetsarkiv