1. Startsida
 2. Om oss
 3. Forskning och utveckling
 4. Forskningens samhällsnytta
Porträtt på Rupali Deshmukh

Forskningens samhällsnytta

Forskning inom hållbarhetsfrågor driver på en positiv samhällsförändring. Vi på IVL gör vetenskap till verklighet och inkluderar FN:s globala hållbarhetsmål i all vår verksamhet.

För att världen ska lyckas uppnå de 17 globala målen krävs det forskning, kunskap och innovation. Vi måste hitta nya lösningar lokalt, nationellt och globalt. Lösningarna kräver samarbeten mellan olika aktörer, såväl nationellt som internationellt. Sverige ligger långt framme inom hållbarhetsarbete och har möjlighet att ta en global ledarroll när det kommer till forskning och innovation som bidrar till de globala målen.

IVL arbetar med samtliga dimensioner av hållbarhet och har projekt och verktyg som bidrar till ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Tillsammans med våra uppdragsgivare och samarbetsparter bygger vi kunskap och utvecklar lösningar för en hållbar utveckling. IVL:s arbete präglas av en helhetssyn och livscykelperspektiv. Vår ambition är att identifiera synergier och målkonflikter och att föreslå åtgärder och lösningar som bidrar till Agenda 2030 som helhet.

Varför jobba med de globala målen?

Det finns många anledningar för att arbeta för en hållbar utveckling. Sverige har satt upp miljömål som ska nås till år 2030 och i framtiden förväntas fler lagkrav komma. Vi på IVL vill bidra till de globala målen genom att:

 • skapa starka forskningssamarbeten och forskningsprojekt som gör nytta i den pågående omställningen till ett klimatneutralt och hållbart samhälle.
 • använda den kunskap som byggs upp i forskningen i nya projekt och uppdrag för att öka nyttiggörandet.
 • analysera och utvärdera vår verksamhet mot de globala målen och andra samhällsmål.

Ett axplock av forskning som bidrar till de globala målen

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

 • 1. Ingen fattigdom
 • 2. Ingen hunger
 • 3. God hälsa och välbefinnande
 • 4. God utbildning
 • 5. Jämställdhet
 • 6. Rent vatten och sanitet för alla
 • 7. Hållbar energi för alla
 • 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • 9. Hållbar industri innovationer och infrastruktur
 • 10. Minskad ojämlikhet
 • 11. Hållbara städer och samhällen
 • 12. Hållbar konsumtion och produktion
 • 13. Bekämpa klimatförändringarna
 • 14. Hav och marina resurser
 • 15. Ekosystem
 • 16. Fredliga samhällen
 • 17. Genomförande globalt partnerskap