Sjöpungsodling utanför Djupvik, Orust. Fredrik Norén och Anna-Sara Krång på bild.

Vattenbruk

Världens växande befolkning sätter ett allt större tryck på våra marina resurser. Till följd av utarmningen av vilda fiskbestånd förs allt oftare vattenbruk fram som en viktig lösning.

Vattenbruk är en framtidsnäring

Vattenbruk är den snabbast växande matproduktionssektorn i världen. Speciellt förs odling av skaldjur fram som en hållbar industri med många potentiella miljöfördelar. Odling av dessa arter kräver ingen tillförsel av foder, istället tar de upp näringsämnen ur vattnet och bidrar till att minska övergödningen i kustnära miljöer.

I Sverige finns i dag ett stort intresse för att utveckla marina hållbara produktionssystem. Även landbaserade odlingssystem är på frammarsch och nya tekniker där olika arter samodlas testas på flera håll, exempelvis genom så kallad akvaponik där man kombinerar odling av fisk och grönsaker.

IVL arbetar med forskning inom vattenbruk i både sötvatten och marin miljö. Vi driver till exempel projekt som handlar om utveckling av odlingstekniker för skaldjursproduktion, förvaltning av naturliga bestånd av ostron och musslor, utveckling kopplat till hydroponik och akvaponik, samt möjligheten att koppla fiskodling till cellulosaindustrier.

Exempel på vårt arbete med vattenbruk

Vad äter musslor och ostron?

Vilken roll spelar dött organiskt material som föda för musslor och ostron i Sverige? Och påverkar födan näringsinnehållet?

Läs mer om musslor och ostron-forskningen

AI minskar miljöpåverkan från fiskodling

Landbaserad recirkulerande odling av fisk ökar. Med hjälp av sensorer, AI och avancerad dataanalys ska det här projektet optimera utfodring och drift för att minska driftskostnader och miljöpåverkan.

Läs mer om AI och fiskodling

Förvaltning av ostron- och musselbankar

Under de senaste åren har utbredningen av mussel- och ostronbankar minskat i Europa. IVL undersöker statusen på de svenska bankarna av ostron och musslor, samt kartlägger möjliga hot och hur man kan stärka beståndens framtida utveckling.

Läs mer om förvaltning av musslor och ostron

Blå mat – Centrum för framtidens sjömat

Mat från hav och sjö har framtiden för sig. Sjömat är näringsriktig och har en enorm potential att växa. Den nya satsningen Blå mat – Centrum för framtidens sjömat ska göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat.

Läs mer om blå mat

Ostron på var mans tallrik

Sverige importerar varje år över 400 ton odlade ostron, Men även i svenska vatten finns det gott om ostron. IVL utvecklar möjligheterna för kontrollerad ostronodling.

Läs mer om ostronodling

Odlad hummer stärker beståndet

På Kristinebergs marina forskningsstation driver IVL Svenska Miljöinstitutet försöksodling av hummer i kombination med ostron.

Läs mer om hummerodling

Akvaponik i Solberga

Akvaponik är ett hållbart matproduktionssystem där fiskodling kombineras med växtodling i samma slutna system. IVL utvecklar akvaponiska system i bostadsområdet Solberga utanför Stockholm.

Läs mer om akvaponi i Solberga

Industriell symbios och fiskodling

Landbaserad laxodling möter fiskfoderproduktion och biogasframställning. Genom industriell symbios minskar både utsläpp av koldioxid och övergödande näringsämnen och kostnaderna för Nätverket Sotenäs Symbioscentrum.

Läs mer om industriell symbios och fiskodling

IVL går till botten med sjöpungarna

Kan sjöpung vara svaret hur vi kommer tillrätta med övergödning, biobränsleproduktion, återförsel av näringsämnen, hållbar proteinframställning till djurfoder samt cirkulär fiskodling?

Läs mer om sjöpungsprojektet