1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Klimat
 5. Omställningslyftet ger Sveriges företag kunskap om klimatomställningen
a female construction worker carries some studwork on a building site housing development and is assited by a male colleague .

Omställningslyftet hjälper företag att skapa affärsmöjligheter i klimatomställningen

Hur kan små och medelstora företag hitta affärsmöjligheter och skapa konkurrenskraft i klimatomställningen? Det är fokus för projektet Omställningslyftet, där IVL ingår som en viktig part. Målet är att fler små och medelstora företag ska ges kunskap och verktyg att delta i den gröna omställningen med hjälp av kostnadsfri coachning och utbildningar.

Omställningslyftet syftar till att rådge, inspirera och synliggöra för företag och organisationer vilka steg de kan ta för att komma vidare i klimatomställningen och bidra till att uppnå klimatmålen. Projektet pågår fram till augusti 2023, med stöd från Tillväxtverket.

Vad innebär Omställningslyftet för dig som företagare?

Omställningslyftet stöttat och hjälper företag att öka sina möjligheter, samtidigt som de ges verktyg att själva vidareutveckla hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer. En viktig pusselbit är företagsnära vägledning där IVL:s experter bidrar med sin erfarenhet, kompetens och kontaktnät.

Genom omställningslyftet kan du som SME kostnadsfritt få stöd av experter inom olika områden för att driva ditt företags omställningsarbete framåt. Du får möjlighet att öka din kunskap inom olika områden genom att delta i event men kan också få individuellt stöd genom olika coachingserbjudanden.

IVL:s bidrag i Omställningslyftet

IVL vill gå från vetenskap till verklighet. I Omställningslyftet innebär det att vi paketerar kunskap och erfarenhet från vår forskning och våra innovationsprojekt i lättillgängliga format såsom:

 • klimatanalys i värdekedjan
 • att hitta en hållbarhetsdriven affär
 • göra företagets affärsmodell cirkulär
 • visa vägen till stödfinansiering för företagets omställningsarbete
 • visa vilka exportmöjligheter som kan vara möjliga, till exempel genom exportplattformen Smart City Sweden
 • skapa efterfrågan för företagets cirkulära erbjudande med hjälp av att accelerera efterfrågan från kommunal upphandling

IVL:s erbjuder följande kostnadsfria stöd via Omställningslyftet:

Är du redo för nästa steg och vill använda livscykelperspektivet och livscykelanalys i din affärsutveckling? Anmäl dig till coachingen med IVL:s LCA- och affärsutvecklingsexperter!

IVL har utvecklat ett utbildningskoncept bestående av två coachningstillfällen där affärskompetens och LCA-kompetens samverkar för att hjälpa företag att applicera livscykelperspektivet och miljöberäkningar relevanta för affärsutvecklingen.

I vår coaching inom klimat och affärsutveckling hjälper vi ert företag att utforska era produkter och tjänster ur ett livscykelperspektiv och identifiera lämpliga och affärsmässigt kvantifierbara miljöeffekter. Ni kommer att möta våra livscykelanalys- och affärsutvecklingsexperter som stöttar ert företag i att skapa beräkningar och argument som beskriver de miljöbesparingar er produkt eller tjänst förväntas att bidra till. Målsättningen är att ni även ska få konkreta råd på hur ni efter coachningen kan arbeta vidare med att minska era miljöeffekter integrerat med er affärsutveckling.

Vem kan delta?

Små och medelstora företag med ambition att utveckla sin affärsmodell ur ett miljöperspektiv och använda livscykelanalys i sin affärsutveckling.

Vad innehåller coachingen?

 • Vidare utforska era produkter och tjänster ur ett livscykelperspektiv.
  Identifiera och rekommendera (nya) lämpliga och affärsmässigt kvantifierbara miljöeffekter.
 • Skapa beräkningar och argument som beskriver de miljöbesparingar produkten eller tjänsten förväntas att bidra till.
 • Initiera och förbättra kvalitén på kvantifierade miljöeffekter.

Upplägg för coachningen

 • Startmöte (cirka 2 h): Ni beskriver er affärsidé, produkter eller tjänster och förväntade miljöeffekter samt presenterar innovationshöjden, marknadspotentialen och konkurrerande lösningar. Utifrån det sätter vi mål för coachningen och ger initiala råd om hur miljönyttan skulle kunna beskrivas och kvantifieras.
 • Mellan mötena: Därefter följer utredning, analys och granskning där ni dels förbereder argument för hur miljönyttan kan kommuniceras dels arbetar med att kvantifiera miljönyttan utifrån startmötets diskussion. IVL ger råd och stöd under processen och granskar slutresultatet.
 • Slutmöte (2 h): Tillsammans går vi igenom era miljöargument och beräkningar. IVL ger en övergripande feedback samt tips och råd hur ni kunna arbeta vidare med att minska era miljöeffekter integrerat med er affärsutveckling.

Till 2030 ska Sverige minska sina utsläpp från transporter med 70 procent. För att nå dit måste företag, stora som små, vara med på tåget. Många företag har redan gått med i Fossilfritt Sveriges transportutmaning och lovat att ha helt fossilfria resor och transporter senast vid ett angivet årtal.

IVL har utvecklat ett coachingkoncept där vi går igenom hur små och medelstora företag kan jobba med att minska sina utsläpp från resor och transporter. Målet är att ni ska kunna ange ett löfte kopplat till era resor och transporter samt ha en realistisk plan för hur det ska kunna uppfyllas.

Vem kan delta?

Små och medelstora företag som vill minska sin klimatpåverkan

Vad innehåller coachingen?

 • Lär känna era utsläpp från personresor och godstransporter – var kommer de ifrån och hur stora är de?
 • Hur minskar ni era utsläpp från personresor och godstransporter? Åtgärder och metoder ni kan använda er av.

Upplägg för coachningen

Startmöte (ca 3 h): allmänorientering och metoder för att minska transportutsläpp

Under första mötet går vi först igenom vad som händer på miljöområdet kopplat till resor och transporter, exempelvis vilka initiativ som finns och politik som påverkar området. Därefter kollar vi närmre på ert företag: Hur ser era resor och transporter ut? Var har ni er största klimatpåverkan? Vad har ni hittills gjort för att minska era utsläpp?

Vi går därefter igenom lösningar och åtgärder för att minska era utsläpp från resor och transporter. Vi kollar på konkreta lösningar som biodrivmedel, elektrifiering och transporteffektivitet. Dessutom kollar vi på hur ni kan använda er av dessa lösningar i era resor och transporter, bland annat genom upphandling av transporter, val av tjänstebilar, fordonspooler, inköp av resor, med mera. Vi utgår från era behov och fokuserar på åtgärder som är relevanta för er. Avslutningsvis går vi igenom en uppgift till nästa möte.

Uppföljningsmöte (ca 3 h):
Till mötet tar ni med er uppgiften ni förberett efter första mötet. Alla deltagare presenterar sina analyser varpå gruppdiskussion om respektive analys förs. Avslutningsvis diskuterar vi möjliga klimatlöften och strategier som deltagarna kan anta.

En omställning till hållbarhet innebär teknikskiften. Dessa teknikskiften kan ha stor påverkan på ett företags affärer. Det kan både öppna upp möjligheter och utgöra hot. Behöver du veta var teknikfronten ligger när det gäller teknikområden som kan påverka ditt företags affärer? Anmäl dig till coachingen med IVL:s experter på teknikfrontanalys!

IVL har utvecklat ett utbildningskoncept bestående av tre coachningstillfällen där våra experter hjälper ditt företag att göra en teknikfrontsanalys. Utgångspunkten är att kombinera ert marknads- och teknikkunnande med IVL:s kunnande om omställning, forskningsfronten och trender. Till vår hjälp har vi en metod där vi arbetar med att identifiera trender när det gäller patent globalt samt beviljade FoU projekt i Sverige och inom EU.

Vem kan delta?

Små och medelstora företag som vill veta var teknikfronten ligger inom relevanta områden som rör omställning till hållbarhet och hur de påverkas av detta.

Vad innehåller coachingen?

 • Identifiera teknikskiften som kan ha stor påverkan på ert företags affärer.
 • Undersök var teknikfronten ligger med hjälp av expertkompetens och analys av trender när det gäller patent globalt samt beviljade FoU projekt i Sverige och inom EU.
 • Råd om hur förtaget ska nyttja tekniktrender och möta teknikskiften.

Upplägg för coachningen

 • Startmöte (cirka 2 h): Ni beskriver er affärsidé, produkter eller tjänster och teknikområden som påverkar er samt de tekniktrender ni redan känner till. Utifrån det sätter vi mål för coachningen och identifierar inom vilket område IVL ska undersöka var teknikfronten kan ligga.
 • Mellan startmöte och avstämningsmöte: Därefter följer utredning där ni förser oss med underlag kring det ni vet idag om teknikområdet som ska undersökas. IVL gör sedan en initial undersökning av var teknikfronten ligger.
 • Avstämningsmöte (2 h): IVL redovisar vad vi har kommit fram till i den initial undersökningen. Tillsammans går vi igenom och diskuterar resultatet och ni ger IVL feedback om analysen har landat rätt och vad som behöver kompletteras.
 • Mellan avstämningsmöte och slutmöte: IVL kompletterar undersökningen och ni stödjer med eventuella underlag som kan vara till hjälp.
 • Slutmöte (2 h): Tillsammans går vi igenom den kompletterande undersökningen. Vi diskuterar om hur förtaget ska nyttja tekniktrender och möta teknikskiften.

Klimatomställningen sker inte i ett vakum utan kräver ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna för att möjliggöra synergier och inte riskera att skapa eller förvärra andra samhällsutmaningar.

Vill du få hjälp att sätta klimatarbetet i ett bredare perspektiv och förstå hur klimatfrågan hänger ihop med andra hållbarhetsfrågor, så som inkludering, jämställdhet och andra rättvisefrågor?

IVL erbjuder ett rådgivningskoncept som består av två coachingtillfällen där företag får möta IVL:s experter på hållbar utveckling för att öka förståelsen för klimatfrågan i ett helhetsperspektiv, och hur det kan användas för att skapa konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer. Vi tar utgångspunkt i Agenda 2030, standarder för hållbarhetsredovisning och andra relevanta verktyg och relaterar det till er verksamhet.

Målet med coachingen är att du ska få större förståelse för klimatomställningen i ett helhetsperspektiv samt att ni identifierar utvecklingsområden som på sikt kan minska era risker och stärka er konkurrenskraft och affärer.

Vem kan delta?

Små och medelstora företag som vill utveckla en hållbar affärsmodell.

Vad innehåller coachningen?

 • Utforska era produkter och tjänster utifrån ett helhetsperspektiv på hållbarhet. Vilka andra hållbarhetsfrågor är eller skulle kunna vara viktiga för er affärsutveckling? Vilka verktyg och metoder finns för att jobba systematiskt med hållbarhet? Vi identifierar utvecklingsområden.
 • Genomgång av hur Agenda 2030, standarder för hållbarhetsredovisning, EU:s taxonomiförordning med mera kan användas i affärsutveckling.
 • Tillsammans tar vi fram en kort och konkret handlingsplan för nästa steg i er hållbara affärsutveckling

Upplägg för coachningen

Startmöte (ca 3 tim): Ni beskriver er affärsidé, produkter och tjänster och nuvarande målsättningar i er hållbara affärsutveckling. Vi identifierar syfte och mål med coachningen samt går igenom ramverk, standarder och verktyg för att jobba med hållbarhetsfrågor i mindre företag. Vi gör en översiktlig granskning av er verksamhet utifrån ett antal relevanta hållbarhetsfrågor

Mellan mötena: Utifrån mål och identifierade utmaningar tas en behovsstyrd hemuppgift fram som genomförs mellan mötena, med stöd från IVL under processen.

Slutmöte (2 tim): Vi går igenom hemuppgiften, coachar och tar gemensamt fram en handlingsplan med förbättringsförslag.

Anmälan

Anmäl dig till Maria Lidberg.

Är du intresserad av hur hållbar omställning påverkar er arbetsmiljö? Ett hälsosamt, säkert och hållbart arbetsliv är en viktig pusselbit när vi ställer om, därför erbjuder vi denna coaching med fokus på arbetsmiljöfrågor. Genom ett effektivt arbetsmiljöarbete stärker ni också hela er affär och er långsiktiga konkurrenskraft.

I denna coaching får du möjlighet att möta IVL:s arbetsmiljöexperter. Fokus för coachingen styrs utifrån ditt företag och behov.

IVL har expertis inom:

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete och prevention
 • Kemikalierisker i arbetsmiljön- lagkrav kring kemikalier och kemisk exponering
 • Riskbedömningar i arbetsmiljön
 • Säkerhetskultur
 • Arbetsmiljölagstiftning

Målet med coachingen är att du ska få ökad förståelse för arbetsmiljöfrågorna vid hållbar omställning och hjälp i att identifiera era viktigaste utmaningar och hur ni kan gå vidare med dem.

Vem kan delta?

Små och medelstora företag med ambition att utveckla sitt arbetsmiljöarbete.

Coachningens innehåll

 • Grundläggande förståelse för olika delar av arbetsmiljöarbetet
 • Utforska er verksamhet och era utmaningar ur ett arbetsmiljöperspektiv
 • Identifiera förbättringsområden

Upplägg för coachningen

Startmöte (ca 3 h): IVL inleder med ett kortare webbinarie som ger en introduktion och översikt över området. Därefter går vi igenom ert företags verksamhet och utmaningar ur ett arbetsmiljöperspektiv, sätter gemensamt mål för coachingen och ger initiala råd utifrån era utmaningar. Vi förbereder även en ”hemuppgift”.

Mellan mötena: Utifrån era mål och utmaningar genomförs mellan mötena en hemuppgift. Det kan handla om att initiera ett samarbete internt kring en viktig arbetsmiljöutmaning, ta fram en ny rutin för ett område, göra en ministudie över säkerhetsklimat, riskbedömning gällande säker kemikaliehantering etc., som skickas till IVL inför sista coachningstillfället.

Slutmöte (2 tim): Vi går igenom hemuppgiften och de delar som ni behöver hjälp med. Vi tar tillsammans fram en handlingsplan med förbättringsförslag.

Anmälan

Anmäl dig till Maria Vigren.

Samarbete mellan IVL, CCBuild och Omställningslyftet

Delta på våra nätverksträffar nedan och ta nästa steg för att nå cirkulärt byggande.

Möjliga nätverksträffar att delta i


17 maj: Cirkularitet i mark och utemiljö

Cirkulära kan vi bara bli tillsammans och nu har du möjlighet till kostnadsfri coachning av experter från IVL Svenska Miljöinstitutet och CCBuild via Omställningslyftet. Välkommen på en träff där vi bjuder på inspiration och information om hur du kan ta nästa steg för att arbeta mer med cirkularitet i mark och utemiljö. Vi får höra exempel från några olika perspektiv, bland annat anläggningsentreprenörens och landskapsarkitektens möjligheter att arbeta mer cirkulärt.

Välkommen till ett digitalt seminarium där Omställningslyftet tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och CCBuild presenterar ett erbjudande till små och medelstora företag (upp till 249 anställda) att kostnadsfritt delta i ett coachningsprogram för att ge just din verksamhet stöd att utifrån era specifika förutsättningar arbeta mer cirkulärt. I erbjudandet ingår ett uppstartsmöte och upp till åtta timmar enskild kostnadsfri coachning.

Läs mer och anmäl dig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

25 maj: Nätverk Återbruk Väst - Tema: Fördjupning "Från pilot till policy"

Välkommen till arbetsgruppsmöte i Återbruk Väst. Träffen riktar sig till samarbetsparter i CCBuild samt aktörer som medverkar i coachning via Omställningslyftet.

Under en av träffarna under hösten 2022 diskuterade vi hur vi som återbruksivrande organisationer går från Pilotprojekt till Policy i organisationen. Vi diskuterade vilka steg som varje organisation behöver ta och vad som ingår. Följande steg identifierades: Mandat - Delaktighet - Mål - Taktik - Rutin - Strategi - Brukar & Kunder - Bred intern utbildning - Infrastruktur för återbruk.

Läs mer och anmäl dig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

31 maj: Återbruksprojekt med entreprenörsfokus – så hanterar vi frågor om garantier och upphandling

Välkommen till ett digitalt seminarium där vi där vi får inblick i hur några beställare och entreprenörer arbetar med återbruk i kommande, pågående eller avslutade återbruksprojekt. Speciellt fokus denna gång på hur upphandlingsförfarandet och kvalitets och garantifrågan hanteras i projekten och hur det påverkar utfallet.

Vi berättar även om möjligheter att delta i Omställningslyftet: i ett samarbete med projektet Omställningslyftet, IVL Svenska Miljöinstitutet och CCBuild kan små och medelstora företag (upp till 249 anställda) kostnadsfritt delta i ett coachningsprogram för att ge just din verksamhet stöd att utifrån era specifika förutsättningar arbeta mer cirkulärt. I erbjudandet ingår ett uppstartsmöte och cirka åtta timmar enskild kostnadsfri coachning anpassad för er verksamhet.

1 juni: Arbetsgrupp klimatberäkning av återbruk

Vid detta tillfälle bjuder IVL och CCBuild in för att sprida erfarenheter och insikter kopplat till klimatberäkning av återbruk.

Tema på denna träff är fokus på data för klimatberäkning av återbruk och diskussion om gränsdragning- vad bör räknas som återbruk?

Läs mer och anmäl dig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ingen av dessa träffar passar kan du anmäla dig till individuell coaching.

Är du en mindre eller medelstor byggentreprenör som vill lära dig klimatberäkna byggnader, få kunskap om den nya lagstiftningen och samtidigt bli mer konkurrenskraftig?

Som en del av omställningslyftet erbjuder IVL och Byggföretagen ett kunskapslyft i klimatberäkning för små och medelstora entreprenörer.

Ta del av vår grundutbildning och delta i vårt coaching program för att genomföra din första klimatberäkning.

Del 1: Grundutbildning i Klimatberäkningar av byggnader

Delta i grundutbildning för att höja din kompetens och lära dig klimatberäkna och klimatdeklarera byggnader. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på ett mindre eller medelstort byggföretag. Kursen omfattar ett tillfälle på två timmar, sker digitalt är kostnadsfritt (men räknas som ett de minimisstöd). När du gått grundutbildningen kan du ansöka om att bli en del av coaching programmet och genomföra din första klimatberäkning.

Anmäl dig till grundutbildningen

Del 1: Utbildningstillfällen 2023

Del 2: Coachingprogram för att kunna genomföra en klimatberäkning

Efter genomförd grundutbildning kan du ansöka om att bli del av vårt coachingprogram och få stöd och hjälp av klimatberäkningsexperter hos IVL att genomföra din första klimatberäkning av en byggnad. Coachingprgrammet kommer att kunna ta emot 20 företag.

Coachningprogrammet beräknas starta i april. Tillfällen uppdateras senare.

Hur tar företag reda på vilka klimatutsläpp som är relevanta att arbeta med? För att lägga tid, kraft och pengar på rätt ställe gäller det att förstå företagets klimatpåverkan. Att kartlägga sina utsläpp är en viktig del för att kunna prioritera sina insatser. Ta del av webinarier och coachning där vi berättar mer om klimatkartläggning och hur man identifierar relevanta klimatposter samt demonstrerar ett klimatberäkningsverktyg som Byggföretagen har tagit fram och som nu har förbättrats och kvalitetsgranskats av IVL.

Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp. Med ett stort avtryck följer också ett stort ansvar och stor möjlighet att reducera utsläppen. Ett första viktigt steg i att minska ett företags utsläpp är att kartlägga dem. Det bygger förståelse och kunskap, samtidigt som det är ger förutsättningar att identifiera var utsläppen kan minska och sätta effektiva mål. Under 2021 tog Byggföretagen fram ett egenutvecklat verktyg för att kartlägga ett företags alla klimatutsläpp. Nu har Byggföretagen och IVL uppdaterat och förbättrat verktyget. I samband med uppdateringen bjuder vi under april in till två webinarier på temat. Det första ger en bra grundförståelse hur man tar reda på ett företags klimatpåverkan och den andra är en demonstration av verktyget.

Den 12 maj och 2 juni hålls öppna och kostnadsfria frågelådor där du och ditt företag kan få praktisk guidning i att använda verktyget. Det är en fördel om du lyssnat på webbinarium del 1 och 2 som ger grunderna inför frågelodorna.

Läs mer och anmäl dig:

Så kartlägger du ditt företags klimatutsläpp del 2, 28 april Öppnas i nytt fönster.

Frågelåda 1, fredag 12 maj kl. 10.00-11.30, kontakta jeanette.green@ivl.se för anmälan

Frågelåda 2, fredag 2 juni kl 10.00-11.30, kontakta jeanette.green@ivl.se för anmälan

Med ett livscykelperspektiv på din affärs miljöpåverkan får du hjälp att styra dina åtgärder dit de gör mest nytta och undviker fallgropar och kortsiktiga beslut som påverkar dina investeringar och affärsbeslut.

Vill du veta mer om vad livscykelperspektivet innebär och även börja räkna på era miljöeffekter? Anmäl dig till vårt webbinarium där du kommer att få en introduktion till metoder för livscykelanalys och vanligt använda miljöberäkningsramverk och standarder.

Vem kan delta?

Små och medelstora företag som vill lära sig grunder i klimatberäkningar.

Vad innehåller webbinariet?

 • Introduktion till livscykelperspektivet och metoder för livscykelanalys.
 • Överblick över vanliga ramverk och standarder och hur dessa är lämpligen används.
 • Orientering bland ramverk som är relevanta och aktuella för din affärsmodell.

Webbinariet ger en bra kunskapsbas för vår coachning där du kan få individuellt stöd i hur ditt företag kan använda livscykelperspektivet och analys i affärsutvecklingen. Deltagandet i webbinariet är inget krav för att anmäla dig till coachningen.

Omställningen till hållbarhet har satt igång teknikskiften inom många områden. Genom kunskap om dessa teknikskiften och var teknikfronten ligger får du hjälp att styra dit företag så att det kan nyttja tekniktrender och möta teknikskiften.

Vill du veta mer om teknikfronten inom nyckelområden för omställning? Anmäl dig till vårt webbinarium där du kommer att få en introduktion och översikt. Vi kommer att ha olika teman och belysa olika teknikområden under olika webinarium.

Vem kan delta?

Små och medelstora företag som vill veta mer om teknikfronten inom nyckelområden för omställning.

Vad innehåller webbinariet?

 • Introduktion till teknikfrontsanalys
 • Överblick över de stora tekniktrenderna
 • Djupare orientering inom ett teknikområde

Webbinariet ger en bra kunskapsbas för vår coachning där du kan få individuellt stöd med att göra en teknikfrontsanalys. Deltagandet i webbinariet är inget krav för att anmäla dig till coachningen.

Smart City Sweden är en besöksplattform som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet. Plattformen syftar till att sprida information om svenska, hållbara lösningar kopplade till städer och att matcha internationella intressenter med svenskt kunnande. Sedan starten har Smart City Sweden tagit emot över 10 000 besökare, så som politiker, stadsplanerare och företagsledare till kontoren runtom i Sverige. Smart City Sweden har också finansierat och genomfört mer än tjugo förstudier, i fem världsdelar, tillsammans med svenska företag. Syftet har varit att bedöma om lösningar är implementerbarai den lokala kontexten.

Läs mer på Smart City Swedens på smartcitysweden.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IVL driver också SwedishCleantech.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sveriges största exportplattform för miljöteknikföretag. På webbplatsen kan intressenter från andra länder hitta information, statistik och företag inom svensk miljöteknik och få stöd i att hitta den rätta lösningen för dem. Plattformen finansieras av Tillväxtverket.

För mer information, besök SwedishCleantech.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

IVL:s erbjudande till svenska företag, genom Smart City Sweden och Swedisgh Cleantech:

 • Kostnadsfri internationell marknadsföring
 • Möjlighet att vara med på relevanta besök och presentera sina lösningar för internationella intressenter
 • Kontaktförmedling
 • Erbjudanden om att delta i delegationsresor och evenemang
 • Möjlighet att bli en del av ett brett nätverk bestående av myndigheter, lokala aktörer, akademin och andra främjandeorganisationer.

Vill ditt företag delta i Omställningslyftet?

Skicka in en intresseanmälan till Jeanette Green, jeanette.green@ivl.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så kontaktar vi dig.

Omställningslyftet folder omslag

Mer information om Omställningslyftet

Projektfakta

 • Projektnamn: Omställningslyftet
 • Budget: 150 miljoner
 • Finanisärer: Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)
 • Samarbetspartners: Koordineras av RISE (Research Institutes of Sweden). Bland övriga parter, förutom IVL, finns Sveriges inkubatorer och science parks (SISP), Energikontoren, Industriella UtvecklingsCentra (IUC), SuPr (den nationella noden för hållbar produktion) liksom bland andra Skill Training Scandinavia, Techtank, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), Företagsutbildarna i Sverige, Centrum för Informationslogistik i Ljungby, Industrihubb Örebro, Örnsköldsviks Industrigrupp, Träcentrum i Nässjö Kompetensutveckling, Tillväxt Gotland, Mälardalens Universitet
 • Period: 2022 - 2023