1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Cirkulära flöden
 5. Usereuse–System för en återanvändningsindustri
Vintage toned portrait of a young beautiful brunette woman in London second hand marketplace. She is wearing casual clothes, black knitted sweater, looking through the second hand market stalls.

Usereuse – System för en återanvändningsindustri

Vad krävs för att återanvändning ska bli norm och på sikt lika enkelt som att köpa nytt är idag? IVL Svenska Miljöinstitutet driver det Vinnova-finansierade projektet Usereuse för att studera dagens återanvändning och hur den kan förstärkas och skalas upp.

Projektet genomförs tillsammans med Citycon, Stockholm Vatten och Avfall, Artikel2, Blocket, Myrorna, Sörab och Mölndals stad.

För att kunna uppfylla de globala hållbarhetsmålen om en hållbar konsumtion och produktion samt Parisavtalets mål att begränsa klimatutsläppen behöver vi använda de resurser som vi tar ut på ett bättre sätt. En nyckel till hållbar omställning är minskad nyköpskonsumtion och långsammare rotation av produkter. Där kan återanvändning vara en del av svaret. För att öka återanvändningen är det viktigt att den blir tillgänglig genom flera kanaler som kan tillgodose skilda behov i samhället.

Flera olika arenor

Det behövs en mångfald av aktörer med goda förutsättningar för uppskalning, aktörer som kompletterar varandra på olika områden:

 • Nyköpsarenan: Aktörer som främst säljer nya varor men även börjat erbjuda begagnade varor.
 • Begagnatarenan: Aktörer som enbart erbjuder begagnade varor.
 • Personliga arenan: Online-plattformar, loppisar och bytesrum där vi kan sälja, byta och dela med varandra.
 • Avfallsarenan: Kommuner och avfallsbolag erbjuder återanvändning som en del av avfallshanteringens förebyggande arbete.

I Usereuse finns aktörer från alla dessa arenor.

Det finns många ny former för hur återanvändning kan gå till och nya samarbeten mellan aktörer för att erbjuda möjligheter: nyköpsbutiker säljer urval från second hand-butiker, second hand-butiker och gratisbutiker prövar att flytta in i gallerior, nya nischaktörer online både hämtar och betalar för prylarna och kvartersnära återbrukscentraler kommer närmare invånarna, Samtidigt är de flesta av verksamheterna kring återanvändning små och kan få svårt att hantera de materialflöden som det skulle medföra om återanvändning blev norm.

Usereuse undersöker förutsättningarna på olika arenor för återanvändning hos projektparter:

 • Vilka likheter och skillnader finns mellan praktik, hinder och drivkrafter på olika återanvändningsarenor?
 • Skiljer sig i tillgänglighet, resurser, inställning och praktik mellan grupper av återanvändare?
 • Vad påverkar var och på vilket sätt återanvändningen sker (flöde, kvalitet och transporter) liksom inställningen till att återanvända?

Och hur system för återanvändning kan skalas upp:

 • Var finns det störst potential för så många återanvända objekt som möjligt med så hög bibehållen kvalitet som möjligt?
 • Vilka aktörer har särskilt stor potential att vara drivande för förändrade praktiker?
 • Vilken praxis och vilka förutsättningar, samarbeten och policyåtgärder behövs för att skala upp återanvändningen. Hur kan dessa utformas?

Det långsiktiga målet är att undersöka hur system för en återanvändning kan skapas, förbättras och skalas upp så att återanvändning blir norm och uppfattas som lika enkelt som eller enklare än nyköp. Det fyraåriga projektet Usereuse ska resultera i:

 • Ny kunskap om hur förutsättningarna att skala upp återanvändning ser ut för återanvändare och aktörer,
 • scenarier kring möjliga utvecklingar av återanvändning,
 • samt åtgärdsförslag för hur dessa system kan stärkas och, kompletteras för att skalas upp.

Projektet genom åren

2022

2022 utvecklade Usereuse metod, satte avgränsningar och gjorde ett urval av initiativ som deltar i projektet. Insamling av data påbörjades genom enkäter, intervjuer och workshoppar. Kommande kundundersökningar förbereddes. Projektet knöt till sig referensgrupper med butiker, kommuner och forskare.

2023

2023 fördjupade vi oss i förutsättningarna för aktörer att skala upp det återanvända. Tillsammans med parterna identifierade projektet hinder, vad som fungerar väl idag och var det finns stor potential att minska bortfall och öka återanvändning i deras värdekedjor. Kundundersökningar genomfördes på de olika arenorna för att förstå drivkrafter, hinder och möjligheter för ökad återanvändning. Scenarier för framtida utveckling började samskapas med ett 20-tal aktörer.

2024

2024 publicerades resultaten från dataanalysen av textilflöden har analyserats och publicerats och visar på var det finns stor potential till ökad återanvändning. Resultaten från kundundersökningarna hade visat att miljö och pris är de stora drivkrafterna för att återanvända. En kompletterande kundundersökning fokuserar på den personliga arenan. Projektet formulerade och visualiserade Usereuse scenarier för hur återanvändning kan fungera 2035. Tillsammans med aktörer fördjupade vi oss i vad som är lockande och utmanande i scenarierna, identifierade åtgärdsförslag samt undersökte vilka aktörer och arenor som kan vara särskilt viktiga för dem.

2025

Under 2025 kommer Reuselabs med beslutsfattare att ta plats för att utforma åtgärdsförslag.

Projektfakta

 • Projektnamn: Usereuse - System för en återanvändningsindustri
 • Samarbetspartners: IVL Svenska Miljöinstitutet, Mölndals stad, SÖRAB, Blocket, Myrorna, Artikel2, Citycon, Stockholm Vatten och Avfall.
 • Finansiär: Vinnova
 • Budget: 5 MSEK
 • Period: 2021 - 2025