1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-08-25] Framtidens vattenrening testas på Hammarby Sjöstadsverk
Reportage | 2017-08-25
Hammarby Sjöstadsverk

Framtidens vattenrening testas på Hammarby Sjöstadsverk

Uppe på berget ovanför Henriksdals reningsverk och med utsikt över staden, ligger Hammarby Sjöstadsverk – en unik forskningsanläggning för vattenreningsteknik. Här jobbar forskare och experter från institut och högskolor sida vid sida med ett tjugotal svenska och utländska företag inom vattenrening. Anläggningen lockar besökare från hela världen och har flera visningar varje vecka.

Om några år finns världens största avloppsreningsverk med membranteknik i Stockholm. Det ska ge den växande staden bättre avloppsrening och mindre utsläpp av övergödande ämnen till Mälaren och Östersjön. Tekniken är en av flera som testas på IVL:s forskningsanläggning Hammarby Sjöstadsverk.

– Modellen att samla forskning och utveckling för vattenreningsteknik till en gemensam testbädd där akademi, forskningsinstitut och företag arbetar tillsammans har varit mycket framgångsrik. Verksamheten har vuxit från nära noll vid övertagandet till att vi i dag har ett stort antal projekt rullande här, säger Christian Baresel som är anläggningens föreståndare och koordinerar aktiviteterna vid verket.

Reningstekniker, utrustning och kompetens samlat under samma tak. Det skapar möjligheter för nya typer av lösningar.

– Det bästa med att arbeta här är att vi är med och bygger upp ny kunskap hela tiden. För mig personligen finns det en väldigt stark drivkraft i det. Många nya lösningar kan fungera på pappret men här testar vi dem i verkligheten, säger Christian Baresel.

Den kompetens som har byggts upp på verket har lockat stora globala aktörer som teknikföretaget Xylem att förlägga en del av sin utvecklingsverksamhet här. Ett annat miljöprojekt i det större formatet är Stockholms Framtida Avloppsrening. Det drivs av Stockholm Vatten som har beslutat att bygga ut Henriksdals reningsverk och satsa på så kallad membranteknik – en teknik som bygger på principen att slammet skiljs från det renade avloppsvattnet genom att vattnet filtreras genom en fysisk barriär, ett membran, med mycket små porer. Efter ombyggnationen kommer Henriksdals reningsverk att bli det största reningsverket i världen med membranteknik. Redan nu pågår löpande tester av hur tekniken klarar av högre reningskrav och den ökade belastningen som är att vänta eftersom Stockholm växer i snabb takt.

Återanvända avloppsvatten

Testerna visar att membranen ger en effektivare rening av kväve och fosfor. En ytterligare fördel är att membranen inte heller släpper igenom partiklar och partikelbundna föroreningar vilket ger möjligheter att framöver kunna efterbehandla och ytterligare rena avloppsvattnet från till exempel läkemedelsrester.

– Bättre rening av läkemedelsrester är ett krav som vi kan vänta oss inom en snar framtid. Det kan också komma krav på bättre rening av mikroplaster och andra oönskade ämnen. Därför behövs det teknik som är så flexibel att den klarar av både dagens reningskrav och de som kommer framöver, annars blir det väldigt dyrt för reningsverken att bygga om eller komplettera reningen hela tiden, säger Christian Baresel.

Helhetsperspektiv och systemlösningar, det är ledord för allt arbete på forskningsanläggningen. Ett mål för forskningen här är att få dagens energikrävande reningsverk att istället bli nettoproducenter av energi. Som en del i det finns en biogasanläggning på Hammarby Sjöstadsverk där man arbetar med att producera mer biogas i dagens reningsverk.

En annan viktig inriktning för forskningen handlar om återvinning av avloppsvatten. I projektet ReUse har IVL och Xylem visat att med rätt teknik kan avloppsvatten återvinnas både kostnadseffektivt och så att det blir så rent att det kan återföras till grundvattnet eller återanvändas inom jordbruk och industri. För att lyckas med det har man kombinerat flera olika reningssystem som redan finns tillgängliga idag, bland annat ozonbehandling.

Att återanvända renat avloppsvatten – istället för att som i dag släppa ut det i sjöar och hav, för att sedan ta upp det igen – anses fortfarande i många länder som en avlägsen lösning för framtiden. Men Christian Baresel ser stora fördelar och menar att problemet med vattenbrist både är allvarligare och närmare oss i Sverige än vi tror.

– Det handlar om att tänka om och se avloppsvattnet som en resurs. Med vattenbrist på grund av miljöförstöring i kombination med lägre grundvattennivåer, högre kostnader för att rena färskvatten och ökad konkurrens med andra sektorer som jordbruket och industri, har återanvändning av renat avloppsvatten aldrig känts mer aktuellt än nu.


Hammarby Sjöstadsverk

Ursprungligen byggdes anläggningen för att testa teknik som sedan skulle användas för ett fullskaligt reningsverk till det miljöprofilerade bostadsområdet Hammarby Sjöstad. I slutet av 2007 överlät Stockholm stad anläggningen till ett konsortium bildat av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH.

Från början var försöksanläggningen i huvudsak indelad i fyra separata linjer för kommunalt vatten. Anläggningen har sedan kompletterats med bland annat slamhantering, membranbioreaktor (MBR), en så kallad SBR-reaktor och ett antal andraprocesser och tekniker för att möjliggöra forskning och utveckling i framkant. Till detta kan räknas energisnål teknik för rening av kväve i avloppsvatten (Anammox), utrustning förozonbehandling, UV-ljus, väteperoxid, aktivt kol, biofilter, omvänd osmos och ultrafiltrering. Försöksanläggningen kan användas för längre och kortare försök med utveckling och optimering av nya system eller komponenter. Den används också som demonstrationsanläggning för metoder och utrustning.

IVL har fått stöd från Vinnova för att bredda verksamheten på Hammarby Sjöstadsverk mot industriell vattenrening. Testbädden som ska byggas kommer att vara öppen för andra intressenter och företag, vilket gör den unik i sitt slag.

Sjöstadsverket ska också få större laboratorier, flera arbetsplatser och visning- och undervisningsmöjligheter.

Vill du veta mer?

Prenumerera på våra nyhetsbrev