1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-07-15] Sedimentundersökning utanför industrier längs Norrlandskusten
Pressmeddelande | 2022-07-15
Sedimentprovtagning vid Rönnskär, Skellefteå. Magnus Karlsson på bild.

Foto: Jonas Westling

Sedimentundersökning utanför industrier längs Norrlandskusten

Utsläppen av miljöfarliga ämnen från den svenska processindustrin har minskat kraftigt i takt med vidtagna miljöskyddsåtgärder. I bottensedimenten utanför en del anläggningar förekommer emellertid alltjämt förhöjda halter av olika föroreningar med ursprung i historiska utsläpp. Även om halterna minskat över tid kvarstår en viss påverkan. Frågan är hur lång tid det kommer att ta innan miljön helt återhämtat sig. I sommar genomför IVL nya mätningar i Bottniska viken som underlag till prognosmodeller över framtida miljötillstånd i kustzonen.

Under några intensiva veckor i juli 2022 gör IVL provtagningar från forskningsfartyget R/V Sunbeam vid en rad stora industrianläggningar utmed Norrlandskusten. Förutom smältverket vid Rönnskär ingår flera pappers- och massaindustrier.

– Att det finns föroreningar i sedimenten vet vi genom tidigare undersökningar. Årets nya mätningar ger oss möjligheter att följa utvecklingen och återhämtningsförloppet över tid i vattenmiljön utanför stora svenska basindustrier, säger Magnus Karlsson, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Senast det gjordes omfattande sedimentundersökningar i Skellefteåbukten med omnejd var 2003. Sedimenten samlas in med hämtare i upp till 80 centimeter långa kärnor som dokumenteras och skiktas upp i olika nivåer representerande olika tidsepoker av sedimenterande material. Vid IVL:s laboratorium i Göteborg görs sedan ett omfattande arbete med analyser halter av olika metaller och organiska miljöföroreningar i sedimentlagerföljden.

– När de kemiska analyserna är klara i höst kommer vi att sammanställa och utvärdera data. Jämförelser med tidigare undersökningar ger oss möjligheter att utveckla prognosmodeller över framtida miljöförhållanden och hur exempelvis föroreningshalter i fisk kan komma att utvecklas över tid. Resultaten kommer även att kunna utgöra beslutsunderlag i diskussioner om framtida åtgärdsstrategier, säger Magnus Karlsson.

Miljöundersökningarna i Bottniska viken är en del av det arbete som IVL utför i norra Sverige. IVL har i många år arbetat med miljömätningar och tillståndsprocesser men även i flera forsknings- och innovationsprojekt med starka kopplingar till norra Sverige. Det arbetet förstärks nu också genom att IVL sedan årsskiftet har ett nytt kontor i Skellefteå.

– Västerbotten och Norrbotten står inför en helt unik tillväxt. IVL kan stötta den med expertkunskap inom exempelvis tillståndsprocesser, samhällsbyggande, energiomställning och livscykelanalyser, säger Aurora Pelli, chef för IVL norra Sverige.

För mer information, kontakta:
Magnus Karlsson, magnus.karlsson@ivl.se, tel. 010-788 66 03
Aurora Pelli, aurora.pelli@ivl.se, tel. 010-788 65 99

Läs mer om IVL:s satsning och verksamhet i norra Sverige Öppnas i nytt fönster.


Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev