1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-10-31] Så är luftkvaliteten i Sveriges kommuner
Pressmeddelande | 2013-10-31

Så är luftkvaliteten i Sveriges kommuner

Nu har resultat från mätningar av luftkvalitet i Sveriges kommuner under 2012 sammanställts och rapporterats till EU. Mätningarna visar att de flesta kommuner ligger under EU:s gränsvärden för partiklar (PM10) när man räknar på ett genomsnitt för året men att gränserna överskrids under enskilda dygn. Däremot är halterna av partiklar i många kommuner långt ifrån Sveriges miljökvalitetsmål för frisk luft.

– En vanlig uppfattning är att det bara är större städer som har problem med luftkvaliteten, men så är det inte. Uppkomsten av luftföroreningar beror bland annat på den lokala trafiksituationen, gaturummens utformning, meteorologi och läge i landet. Även mindre tätorter kan ha dålig luft, säger Karin Persson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet som sammanställer luftmätningarna på uppdrag av Naturvårdsverket. Svårast för kommunerna är att klara gränsvärdena för PM10, partiklar med en diameter mindre än 10 mikrometer, och kvävedioxid. För bensen, som är ett cancerframkallande ämne, ligger halterna i de flesta städer under miljökvalitetsnormen och dess utvärderingströsklar, men tangerar eller ligger över miljökvalitetsmålet. Vägtrafiken är den stora lokala källan till luftföroreningar. Sjöfart, uppvärmning, vedeldning och industri kan vara andra lokala källor till luftföroreningshalter i tätorter – Att halterna av partiklar är för höga under enskilda dygn beror till stor del på dubbdäcksslitage av vägbelägg­ningen och uppvirvling av vägdamm. Bästa sättet att minska partikelförekomsten är att minska antalet transporter och användandet av dubbdäck, säger Karin Persson. Flera kommuner har under den senaste femårsperioden överskridit EU:s gränsvärde för PM10, däribland Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Uppsala, Norrköping och Jönköping. För kvävedioxid har bland annat Stockholm, Göteborg, Luleå, Umeå och Uppsala överskridit EU:s gränsvärde. Under 2012 rapporterade endast två kommuner överskridande av gränsvärdet för PM10, Stockholm och Sundsvall. De flesta kommunerna ligger under EU:s gränsvärden för partiklar när man räknar på ett genomsnitt för året men gränserna överskrids under enskilda dygn. Halterna är i många kommuner också långt ifrån Sveriges miljökvalitetsmål för frisk luft. Tio kommuner överskred det övre tröskelvärdet för PM10, vilket innebär att de måste fortsätta övervaka luftkvaliteten med mätningar. Dessa kommuner är Göteborg, Jönköping, Linköping, Sollentuna, Stockholm, Sundsvall, Sunne, Södertälje, Umeå och Uppsala. – Det är angeläget med åtgärder eftersom man kan se hälsoeffekter även vid dessa partikelnivåer. Dagar med höga partikelhalter är det fler som insjuknar och söker vård för luftvägssjukdomar, säger Karin Persson. Göteborg och Stockholm överskred också EU:s gränsvärde för kvävedioxid under 2012. Sex kommuner överskred det övre tröskelvärdet för kvävedioxid: Göteborg, Malmö, Mölndal, Stockholm, Sundsvall och Umeå. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter ska alla kommuner kontrollera sin luftkvalitet. Under 2012 var det 25 av landets 290 kommuner som gjorde helårsmätningar av partikelhalten och 34 kommuner som mätte kvävedioxid. – En del kommuner har inte problem med för höga luftföroreningar, det vet de från tidigare mätningar och de behöver därför inte göra regelbundna mätningar. Men det finns också kommuner som aldrig har mätt sin luftkvalitet och som inte kan utesluta att de har för höga halter av luftföroreningar. Kommunerna har en nyckelroll i luftarbetet och det är de som ansvarar för övervakningen av luftkvalitet, säger Karin Persson. Se tabell med resultat av PM10-mätningar 2012. För mer information kontakta Karin Persson, karin.persson@ivl.se, tel. 010-7886767 Karin Sjöberg, karin.sjoberg@ivl.se, tel. 010-7886795 IVL Svenska Miljöinstitutet är på uppdrag av Naturvårdsverket datavärd för luftdata som samlas in från kommuner, länsstyrelser och luftvårdsförbund samt inom den nationella och regionala miljöövervakningen. Mätresultaten ligger till grund för Sveriges rapportering till EU.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev