1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-10-29] Nytt projekt för giftfritt byggande
Pressmeddelande | 2012-10-29

Nytt projekt för giftfritt byggande

Hur långt är det egentligen möjligt att bygga utan farliga ämnen i dagsläget? Det ska ett nystartat utvecklingsprojekt med särskilt fokus på anläggningssektorn ta reda på.

– Genom att identifiera produktgrupper som generellt har svårt att klara av uppställda kriterier blir det tydligare vad som behöver göras och lättare att ställa mer aktiva krav, säger Per Löfgren, vd för IVL:s dotterbolag Basta, som driver en av branschens största databaser med giftfria byggprodukter. Bygg- och anläggningsprodukter har pekats ut som ett prioriterat område där kraftfulla insatser krävs för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Fortfarande innehåller en alltför stor andel av byggprodukterna på marknaden ämnen med oönskade egenskaper. Bristande information om innehållet gör det också svårt att byta ut dessa ämnen mot mer miljövänliga alternativ, och svårt att arbeta effektivt och miljösäkert med underhåll och avfallshantering. – De initiativ och åtgärder som gjorts hittills är inte tillräckliga, det behövs ytterligare insatser om man ska lyckas fasa ut farliga ämnen. Viktigast är att skapa incitament och drivkrafter som ökar marknadsandelen för produkter som inte innehåller farliga ämnen, säger Per Löfgren. Det nya projektet ”Bygga med Basta ” syftar till att utveckla en arbetsmetodik för hur giftfritt byggande kan bedrivas. Inom projektet kommer ett antal bygg- och anläggningsprojekt inom vägar, järnväg och byggnader att följas, för att mäta och testa hur långt det i nuläget är möjligt att bygga utan produkter som innehåller farliga ämnen. Erfarenheterna som samlas in kommer sedan att användas för att utveckla och ställa krav på framtida bygg- och anläggningsprojekt. – Målsättningen med projektet är att visa på det kompetensbehov som finns och att ta fram en kvalitetssäkrad process som gör det lättare för utförarna att bygga utan miljö- och hälsofarliga produkter, säger Per Löfgren. I Bastas artikeldatabas har hittills närmare 300 företag registrerat över 80 000 byggprodukter. Basta har också tidigare tagit fram verktyget Projekthanteraren för att dokumentera och följa upp produktval i en byggnads alla faser. Tillsammans med resultat som tas fram genom det nya projektet skapas en helhetslösning som kvalitetssäkrar arbetet i hela leverantörskedjan – och i hela byggprocessen. Bygga med Basta är ett samverkansprojekt mellan Trafikverket, Skanska, Basta och IVL Svenska Miljöinstitutet. Trafikverket är i dag den i särklass största beställaren av anläggningsarbeten i Sverige. Projektet har beviljats finansiering från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, och Stiftelsen IVL. För mer information om projektet Bygga med Basta, kontakta Sussi Wetterlin, 010-7886682, Basta och IVL Svenska Miljöinstitutet. Basta drivs som ett icke vinstdrivande aktiebolag som ägs gemensamt av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev