1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-09-23] Grön kemi visar vägen till en mindre giftig värld
Nyhet | 2022-09-23
Two hands in blue plastic gloves holding a petri dish containing a small green plant.

Grön kemi visar vägen till en mindre giftig värld

I dag finns det minst 145 000 kemikalier registrerade i världen. Hur ska vi minska människors och miljöns exponering för farliga ämnen? Den frågan är i fokus för det IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra SafeChem, som arbetar för en grön omställning av svensk kemiindustri.

Grön kemi är ett tänkesätt som innebär att kemiska föreningar och synteser bör designas så att de är så miljövänliga som möjligt.

– Målsättningen inom grön kemi och inom vårt forskningsprogram är att kemikalier och de processer som används för att tillverka dem ska ha minimal, eller helst ingen, negativ påverkan på människa och miljö. Genom vår forskning vill vi utveckla möjligheterna till att ta hänsyn till dessa aspekter redan i utvecklingsstadiet av kemikalier eller processer så att de blir säkra och hållbara i sin design, säger Richard Lihammar på IVL Svenska Miljöinstitutet, som är programchef för Mistra SafeChem.

Forskningsprogrammet samlar forskare från akademi, institut och företag som arbetar för att främja en säker, hållbar och grön kemiindustri i Sverige.

Principerna för grön kemi innebär bland annat att minimera energikonsumtionen, undvika lösningsmedel, använda förnybara råmaterial och bevara så många atomer som möjligt från startmaterialet till den färdiga produkten, för att minimera avfallsmängden. Syftet är att ta fram bionedbrytbara produkter med låg grad av giftighet som kan produceras på ett säkert och resurseffektivt sätt.

Dessa principer slogs fast i USA under 1990-talet av bland andra professor Paul Anastas från Yale, som kallas ”den gröna kemins fader”. Nu deltar han i ett symposium för grön och hållbar kemi Öppnas i nytt fönster. som Mistra SafeChem anordnar hos AstraZeneca, en av industriparterna i Mistra SafeChem, den 26 september.

– Även om det snart är 25 år sedan Paul och hans kollega John Warner publicerade de tolv principerna så är de fortfarande relevanta och citeras flitigt i vetenskaplig litteratur än idag. Både John och Paul är viktiga namn inom vårt fält. Det känns inspirerande att Paul gästar oss på vårt symposium och jag ser verkligen fram emot att höra hans tankar om grön kemi för en hållbar värld, säger Richard Lihammar.

Utvecklar processer för textilåtervinning

Forskarna inom Mistra SafeChem har redan tagit flera viktiga steg på vägen mot en grönare kemi. Några framsteg, som beskrivs vid symposiet, är att utveckla processer för textilåtervinning, att ta fram verktyg för att minimera risker vid utveckling av kemiska processer och att utforma metoder för säkra kemiska synteser.

Mycket av forskningen sker i fallstudier. En stor studie handlar om ämnen som påverkar inomhusmiljön i personbilar. En annan gäller kosmetika, med inriktning på att hitta mindre farliga alternativ till vissa typer av silikon som används i hudkrämer, smink och hårprodukter.

Förhoppningen är att arbetet i programmet ska bli basen för en permanent forskningsplattform inom grön kemi.

För mer information, kontakta:
Richard Lihammar, richard.lihammar@ivl.se, tel. 010-788 66 48

Mistra SafeChem

Mistra SafeChem är med sina 70 miljoner kronor i anslag den största satsningen hittills från finansiären Mistra. I forskningsprogrammet, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, samarbetar närmare 20 parter från både industri och akademi med att ta fram verktyg och processer inom grön och hållbar kemi.

Läs mer om Mistra SafeChem: www.mistrasafechem.se Öppnas i nytt fönster.

 

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev