1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-06-30] UV-filter hittas i svenska badvatten
Nyhet | 2011-06-30

UV-filter hittas i svenska badvatten

UV-filter från solskyddsmedel utgör en potentiell risk för vattenmiljön. Det visar en screeningstudie vid svenska badplatser som IVL Svenska Miljöinstitutet har utfört på uppdrag av Naturvårdsverket.

Screeningen visar att ytvatten från svenska badplatser innehåller tolv av tretton undersökta kemiska UV-filter, i sediment återfinns tio av tretton UV-filter. Fyra UV-filter påträffas i fisk. Halterna är högre under sommartid än resten av året. Troligtvis minskar halterna i vattnet till följd av att ämnena omfördelas till andra delar av miljön och till viss del bryts ner under året. Befintlig ekotoxikologisk data indikerar att flera av de undersökta UV-filtren utgör en potentiell miljörisk. — Det är tänkbart att dessa ämnen kan påverka reproduktionen hos fisk, men även andra organismer som alger är känsliga, säger Karl Lilja, ekotoxikolog, IVL Svenska Miljöinstitutet. Eftersom UV-filter ingår i många hygien- och kosmetikprodukter och därför når avlopp vid tvätt och dusch har även utgående vatten och slam från några kommunala avloppsreningsverk testats. UV-filtren påvisades frekvent i utgående avloppsvatten från reningsverk och i rötat slam från reningsprocessen. Alla undersökta föreningar påträffades i utgående vatten och i slam hittades 11 av 13 föreningar. Ladda ner rapporten Kontakt: Oscar Samuelsson, IVL

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev