1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-05-07] IVL utvecklar ny metod för att sanera tunga kolväten i mark
Nyhet | 2009-05-07

IVL utvecklar ny metod för att sanera tunga kolväten i mark

MB Enviroteknik, M-Real, Iggesunds bruk, Västerås Stad och Kramfors kommun har finansierat den första omgången i ett projekt som syftar till att ta fram en bättre metod för att sanera tunga kolväten i mark. Försöken var så pass lovande att man nu går vidare och då finns det plats för fler projektdeltagare.

Nästan hälften (45 procent) av Sveriges förorenade lokaler är förorenade med kolväten eller halogenerade kolväten. Det finns ett stort behov av billiga och storskaliga tekniker för att behandla den här typen av massor, vare sig det är på platsen eller inte. Vidare bör dessa metoder bidra till en hållbar samhällsutveckling såtillvida att miljönyttan med behandlingen måste överstiga miljökostnaden, vilket inte alltid är fallet när stora mängder energi eller kemikalier förbrukas i processen. IVL har under vintern utfört inledande försök med en egenutvecklad teknik för att komma åt de mycket giftiga och svårsanerade dioxinerna. Tekniken bygger på ett processtänkande där kemikalier och energi ska återvinnas och föras tillbaka till processen i största möjliga mån. Första delen av projektet har handlat om att tillgängliggöra föroreningarna för destruktion. Projektets finansiärer har tillhandahållit jordar av olika karaktär och som utgjort olika typer av svårigheter för tekniken. Resultaten varierade mellan de olika jordarna, där tekniken fungerat redan idag för en del medan man för andra jordar kommer att kräva ytterligare processteg. Till den andra omgången öppnar IVL för att fler företag kan få en plats i projektet. För nytillkomna deltagare innebär det att en förstudie utförs på företagets förorenade jord, som kommer att svara på om den nya tekniken kan vara av intresse för företaget. Företagets insats i denna fas är 20 000 kr. För mer information: Johan Strandberg

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev