1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Referenscase
  4. Framtidens fartygsbränsle från Umeå
Ett fartyg lastat med varor i Umeå hamn, på sommaren.

Umeå hamn. Foto: Jonas Gunnarsson.

Framtidens fartygsbränsle från Umeå

I ett Interregprojekt kommer IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med partners undersöka möjligheten att tillverka och sälja fossilfritt fartygsbränsle i norra Sverige.

I dagens globaliserade handel sker transporter av gods mellan Europa och andra kontinenter nästan uteslutande med fartyg. Även transporter till och från Sverige från Europa sker främst med sjöfart, och antalet fartyg och mängden varor ökar över tiden. Utmaningen är att fartygen idag drivs med närmast 100 procent fossila bränslen. Samtidigt diskuteras förslag på styrmedel både inom EU:s Fit for 55 och IMO (International Maritime Organisation), vilka kraftigt kommer att öka efterfrågan på nya, gröna bränslen de närmaste åren.

Projektet Blue Supply Chains undersöker behov och efterfrågan på framtida fartygsbränslen och laddningsmöjligheter i svenska hamnar, samt undersöker förutsättningarna för storskalig produktion av vätgas som fartygsbränsle med Umeå som bas. Att fokus ligger på Umeå som producent beror på det fördelaktiga läget. Produktion av grön vätgas kräver stora mängder förnybar energi och rent vatten, vilket gör norra Sverige till en ideal region.

Jörgen Carlsson, Affärsutvecklare Umeå Energi lyfter fram att:

- Omställningen till ett mer hållbart samhälle kräver en utfasning av fossila energislag till mer hållbara alternativ, där bland annat vätgas är en förutsättning till att fasa ut beroendet av fossilt kol och olja.

Från fossilt till förnybart i norra Sverige

För Sverige och särskilt de norra regionerna finns stora möjligheter att bli ledande inom klimatneutrala sjöfartstransporter och som producent av gröna bränslen. I Umeå pågår redan idag planering för produktion av det vätgasbaserade bränslet elektrometanol, med start 2026. Vätgas kan också användas för mer än för bara fartyg: potentiellt även till vägtransporter, arbetsmaskiner eller för industriellt bruk.

De nya gröna industrierna som byggs upp i norra Sverige, exempelvis Northvolt i Skellefteå och H2 Green Steel i Luleå, kräver ökad sjötransport tur och retur. Genom gröna bränslen kan Sverige medverka till att skapa globala hållbara lösningar i varje del av handelsledet.

Fakta om projektet Blue Supply Chains

Blue Supply Chains är ett Syftet är att uppnå fossilfri sjöfart. Projektet delfinansieras även av Trafikverket och Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL). I projektet kommer IVL att ta fram en svensk strategi för framtida bunkring och laddning i svenska hamnar, samt tillsammans med Umeå Energi, Umeå hamn, Umeå kommun, INAB, Kvarken Ports och CLOSER Lindholmen i Umeå undersöka möjligheten att introducera vätgas som grönt bränsle i Umeåregionen. Utöver Sverige deltar samtliga länder runt omkring Östersjön, förutom Ryssland. Projektet koordineras internationellt av Hafen Hamburg Marketing.