1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Transporter
  5. Kilometerskatt för en effektiv vägtrafik
Bilar som kör i stad

Kilometerskatt för en effektiv vägtrafik

Utsläppen från trafiken måste minska. Frågan om en kilometerskatt på tung trafik är en viktig politisk fråga, men ännu finns inget färdigt förslag. I detta projekt undersöker man nya styrmedel för den lätta vägtrafiken, där framförallt en avståndsbaserad skatt för personbilar jämförs med existerande, men även nya möjliga styrmedel.

En kilometerskatt kan utformas med flera parametrar. Exempelvis kan det vara billigare att köra på landsbygden än i tätort eller att skattens storlek varierar med bilens miljöklass. På lång sikt är attraktiva städer, frisk luft och ett hållbart, energieffektivt transportsystem målet som fortfarande är aktuella när det fossila kolet har fasats ut.

I projektet ska styrmedlens utformning studeras genom ekonometrisk modellering, där effekter på exempelvis energianvändning och bilinköp undersöks. I projektet tas en modell fram som kan användas för att räkna på avståndsbaserad vägskatt. Jämfört med de modeller som används idag är modellen unik genom att effekterna på själva användandet inkluderas. Dessutom ska olika styrmedelssammansättningar utvärderas efter hur väl de bidrar till samt möter Sveriges klimat- och miljömål.

Projektfakta

  • Styrmedel för effektiva vägtransporter
  • Budget: 3,55 MSEK
  • Finansiär: Energimyndigheten
  • Samarbetspartners: Chalmers tekniska högskola,Trafikverket, Göteborgs energi
  • Period: 2017 - 2019