En kunskapssammanställning: Avloppsvattenrening för att reducera kväve i kalla avloppsvatten med MBBR-processen

Att rena bort kväve från avloppsvatten görs med en biologisk process på kommunala avloppsreningsverk. Processen är temperaturberoende och fungerar sämre när temperaturen i avloppsvattnet sjunker under tio grader. I norra Sverige är avloppsvattnet kallt under långa perioder varje år, och reningsverk i norr har i dagsläget inget krav på att reducera kväve. Detta kan dock komma att ändras med en striktare lagstiftning från EU. För att undersöka hur kväve kan renas bort även från kallt avloppsvatten driver IVL tillsammans med ett flertal kommunala aktörer i norr ett projekt där biofilmsprocessen med bärare (MBBR) testas med kallt avloppsvatten. Utöver att testa hur kall kväverening fungerar i praktiken har vi även genomförts en kunskapssammanställning i projektet. Sammanställningen har gjorts av Hallvard Ødegaard och Bjørn Rusten och inkluderar tidigare forskningsprojekt samt de fullskaleanläggningar där MBBR-tekniken redan körs med kallt avloppsvatten.

Rapporten är uppdelade i fyra kapitel och inleder med en introduktion till MBBR-tekniken. Därefter följer en genomgång av hur MBBR-processen kan implementeras för avskiljning av kväve och fosfor i kallt avloppsvatten. I kapitel tre ges en sammanställning av genomförd forskning med studier från Norge, Kanada, USA, Italien och Sverige. Kapitel fyra djupdyker sedan i design och prestanda för fyra norska fullskaleanläggningar där MBBR-processen används för att reducera kvävehalten i kallt avloppsvatten. Dessa är Lillehammer avloppsreningsverk (ARV), Nordre Follo ARV, Nerdre Romerike ARV och Gardemoen ARV.

Projektgruppen hoppas att denna rapport ska bidra till att kunskapsläget ökar avseende kväverening i kalla avloppsvatten så att kostnadseffektiva och moderna anläggningar kan byggas på de reningsverk som i framtiden får kvävekrav.

Prenumerera på våra nyhetsbrev