Beslutsstöd för ökad resiliens för dricksvattenproducenter

Transportsystem, sjukvård och dricksvattenproduktion är exempel på kritiska infrastrukturer. Om de slutar att fungera hotar de människors hälsa, välfärd, ekonomi samt miljön. Samhällshot såsom klimatförändringar, cyberterrorism och pandemier ställer ökade krav på flexibel förberedelse och hantering av plötsliga störningar. I ett EU-projekt (Smart Resilience) utvecklades ett indikatorbaserat beslutsstöd för att identifiera, mäta och hantera störningar i kritiska infrastruktursystem.

Sammanfattning

Resiliens (motståndskraft) för en infrastruktur är förmågan att förstå risker, förutse, förbereda sig och anpassa sig till för¬ändrade förhållanden och att motstå, reagera på och återhämta sig snabbt från störningar. Projektet har genomförts i flera steg:


• Identifierat befintliga indikatorer som är lämpliga för att bedöma resiliensen i kritiska infrastrukturer.

• Utvecklat en ny avancerad resiliensbedömningsmetod och ett interaktivt verktyg för att använda detta.

• Tillämpat metodiken och verktygen i åtta kritiska infrastrukturer runt om i Europa.
Resiliensen mäts i olika dimensioner: skalskydd, IT, organisation, samhälleligt och kunskapsmässigt. Verktyget går att anpassa till olika kritiska infrastrukturer och till olika användningar och förutsättningar. Rapporten beskriver hur detta verktyg kan ge ett värdefullt bidrag till existerande metoder för riskanalys, krishantering och kontinuitetsplanering inom dricksvattenproduktionen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen