Woman in an office

Ny typ av dialog och ny syn på strategi i Knivsta

Knivsta kommun har varit med i utvecklingen av båda verktygen. Först testade kommunen verktyget Omställningsdialogen.

I en digital workshop ledd av IVL Svenska Miljöinstitutet och Fabel, diskuterade tjänstemän och politiker med hjälp av scenarierna hur en hållbar framtid i Knivsta kan se ut:

  • Vilka konsekvenser skulle olika utvecklingsvägar få för Knivsta?
  • Vilka processer och beslut är centrala för omställning i olika riktningar?

Omställningsdialogen – rivstart och förändrade perspektiv

Syftet med Omställningsdialogen var att utveckla kommunens Agenda 2030-arbete och rivstarta arbetet i en nyinrättad hållbarhetsgrupp med tjänstepersoner från olika förvaltningar. Workshopen och scenarierna väckte tankar och nya viktiga diskussioner om vad som krävs för att nå hållbarhet.

I viss mån triggade workshopen en sund rädsla, menar Carin von Köhler, kommunekolog: Vi kommer behöva gå i outforskade marker. Det är läskigt. Hon menar vidare att workshopen bidrog till en förståelse av att det är ganska radikala förändringar som krävs, och att vi behöver förändra vårt arbetssätt. Workshopen levde kvar i samtalen hos dem som var med länge efteråt.

Omställningskollen – planeringens underliggande antaganden under lupp

Erfarenheten gav mersmak, och Knivsta testade också Omställningskollen på sitt förslag på stadsutvecklingsstrategi som ska peka ut riktningen för ett Knivsta i stark tillväxt. Under en digital workshop utforskades hur stadsutvecklingsplanen påverkar viktiga hållbarhetsaspekter inom områdena Infrastruktur och transporter, Välfärd & omsorg, Privat konsumtion och Livsmedelsförsörjning. I rutan för insikter jag tar med mig hamnade bland annat vårt radikala dokument är inte radikalt nog (om hållbarhetsmål i linje med munkens ska nås), och vikten av det sociala dimensionen av hållbarhetsbegreppet. Under arbetet synliggjordes bland annat underliggande antaganden i planen, och hur skilda områden inom kommunen påverkar varandra, och att det måste tas in i planeringsarbetet.

Framgångsfaktor – involvera alla inblandade!

En framgångsfaktor som identifierades var att engagera både politiker och tjänstemän i denna typ av samtal. I grunden är det politiska frågor om vägval, och vikten av dialog både med politik och med medborgare lyftes. Resultaten från workshoparna har påverkat projektgruppens arbete, och kommer att fortsatt tjäna som ett underlag för att konkretisera vilka vägar Knivsta ska ta framåt mot Parisavtalets mål.