1. Startsida
  2. Fyra hållbara scenarier
  3. Varför använda framtidsscenarier
Closeup of a railway crossing, sunset in background

Varför använda framtidsscenarier?

När problemen är så stora och utmanande behöver vi tänka om, tänka nytt och utforska möjligheter som inte nödvändigtvis bygger på dagens logik. Scenarier som utgår ifrån en förståelse för den samhällsomställning som krävs för att vi ska nå en hållbar framtid kan fungera som ett verktyg för diskussion. De utmanar tankar om vad som är möjligt, vilka förändringar som kan och bör genomföras, vilka beslut som behöver tas och vad som ska prioriteras. ​

Det finns olika möjliga hållbara framtider

Det behövs många olika bilder av hållbara framtider. Det finns flera sätt att uppnå hållbarhet och alla påverkar samhället och hur vi lever på olika sätt. Alternativa framtidsbilder kan visa på olika perspektiv och sätt att styra och lösa problem på. De visar vilka konsekvenser det kan få för vardagslivet och för organisationen av samhället. Också markanvändning, bebyggelse och infrastruktur behöver se olika ut för att understödja olika utvecklingsriktningar. Framtidsscenarier kan på så sätt ses som en metod för att öppna upp för en diskussion kring möjliga utvecklingsriktningar i olika sammanhang.​

Möjliggör friare, mer strategiska och radikala tankar

Att arbeta med framtidsscenarier kan hindra oss från att låsas fast vid dagens strukturer och problem. Scenarier gör det lättare att tänka mer strategiskt och långsiktigt. De möjliggör också att de som deltar i processen kan tänka friare och mer radikalt eftersom de inte utgår från dagens situation utan från hur det skulle kunna se ut när målen som scenarierna baseras på är uppnådda. ​

Skapar helhetsperspektiv

Framtidsbilderna kan också bidra till att skapa ett helhetsperspektiv. Genom att de integrerar flera viktiga aspekter och sektorer som kan ha motstridiga mål eller intressen blir det lättare att identifiera risker och möjligheter. Metoden kan skapa processer för att identifiera och tidigt involvera olika intressegrupper som kanske inte vanligtvis är med i beslutsprocessen och ge dem möjlighet att påverka utvecklingen. Om flera möjliga framtider presenteras samtidigt, kan deltagarna komma med större, mer radikala förslag än om det finns en färdig plan som intressenterna ska förhålla sig till för att föreslå mindre förändringar.​