1. Startsida
  2. Nyheter
  3. [2021-03-08] Stort intresse Frukostseminarium om EU:s nya kemikaliestrategi
News | 2021-03-08
Child playing with clay molding shapes, kids art and crafts

Stort intresse Frukostseminarium om EU:s nya kemikaliestrategi

Intresset var stort när SusChem Sverige och Mistra SafeChem arrangerade ett gemensamt frukostseminarium om EU:s nya kemikaliestrategi. Under seminariet fick deltagarna veta mer om vad kemikaliestrategin innebär och hur den påverkar kemiföretag och forskning kring nya material och kemikalier i Sverige.

I oktober 2020 antog EU-kommissionen sin nya kemikaliestrategi. Syftet med EU:s nya kemikaliestrategi är att stimulera innovation av säkrare och mer hållbara kemikalier och stärka skyddet för miljön och människors hälsa. Men vad betyder det här för Sverige? Det var temat för seminariet som lockade mer än 130 deltagare.

Först ut bland talarna var Urban Boije af Gennäs, expert på Kemikalieinspektionen.

Urban Boije af Gennäs lyfte att Kemikaliestrategin har två syften. Kemikalier ska kunna produceras och användas på ett sätt som maximerar deras bidrag till samhället, samtidigt som skador på nuvarande och kommande generationer undviks.

Han nämnde också att i kemikaliestrategin nämns drygt 80 åtgärder, varav 56 har en deadline. Det är alltså en omfattande strategi som ska säkra EU:s industri som en global och konkurrenskraftig aktör inom produktion och användning av säkra och hållbara kemikalier.

För att genomföra visionen finns allt från åtgärder för att stödja innovation och stärka stödet för evidensbaserat beslutsfattande, till förenklade och stärka regelverk och identifiering av nya farokriterier.

Hela kemikaliestrategin genomsyras, enligt Urban Boije af Gennäs, av att man vill ha mer förebyggande arbetssätt. I stället för att reparera och åtgärda skador ska innovation av säkra och hållbara kemikalier stimuleras och stödjas.

Kristina Neimert Carne, sakkunnig kemikaliefrågor på branschorganisationen IKEM, var nästa talare.

Kristina Neimert Carne underströk att industrin välkomnar kemikaliestrategin. Särskilt positivt är det att kommissionen tar ett bredare grepp än tidigare och även bygger strategins på att kemikalier behövs i ett klimatneutralt, cirkulärt och välmående samhälle.

Samtidigt menade hon att incitamenten för forskning och utveckling är ganska vaga i kemikaliestrategin även om den innehåller strategier för forskning och innovation. Det tar minst tio år att utveckla en kemikalie och då behövs det tydliga spelregler.

Kristina Neimert Carne avslutade med att säga att hon hoppas att Sverige tar ansvar för att kemikaliestrategin implementeras på ett sätt som gör att målen i Green Deal kan genomföras. Det kommer att bli målkonfliker, men om vi menar allvar med Green Deal så behövs mer än bara vaga policydokument för att kemiindustrin och de branscher som är beroende av kemiindustrin ska få de förutsättningar som behövs.

Richard Lihammar, projektledare forskningsprogrammet Mistra SafeChem, var den tredje och sista talaren.

Richard Lihammar berättade att SafeChem är MISTA:s hittills största program. Bland programmets partners finns bland annat kemiföretagen BASF, Perstorp och AstraZeneca.

Målet är att undvika risker med kemikalier redan i designstadiet. De kemikalier som förbjuds måste ju genom forskning och utveckling ersättas med andra och då behövs metoder, till exempel för faro- och riskscreening eller för att tydligare få in toxikologi i livscykelanalyser.

MISTRA SafeChem har också som ambition att ta fram en sammanhållen definition för gröna kemikalier, just nu finns flera olika, samt att påverka utbildning av framtidens kemister så att de får med sig kunskap för sitt framtida arbete med att designa kemikalier.

Frukostseminariet EU:s nya kemikaliestrategi – innehåll och konsekvenser ägde rum den 24 februari och lockade ungefär 130 personer som loggade in på Teams för att lyssna och ställa frågor.

SusChem Sweden är en del av det europeiska nätverket Suschem. Forskningsplattformen samlar företag och forskare som vill göra industrins produkter och processer renare, mer cirkulära och samtidigt åstadkomma en bättre produktion med mindre påverkan på människor och miljö. Målet är att stärka den svenska kemiindustrins konkurrenskraft genom utveckling av hållbara och innovativa material och kemikalier. Plattformen drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med IKEM.

Mistra SafeChem är ett forskningsprogram som bygger på principerna för grön kemi. Forskningen kombinerar potentialen i innovativa tillverkningsprocesser, verktyg för risk- och riskscreening och livscykelbedömning med ambitioner och möjligheter för utveckling och tillväxt av en säker och hållbar kemisk industri. Läs mer om Mistra SafeChem här.