1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Luft
  5. Miljöövervakning av metaller i luft och nederbörd
Kvinna i varseljacka arbetar med mätinstrument

Mätning på forskningsstationen på Råö

Miljöövervakning av metaller i luft och nederbörd

IVL utför mätningar av flertalet metaller i luft och nederbörd inom den svenska miljöövervakningen, finansierad av Naturvårdsverket. Mätningarna syftar bland annat till att följa upp EU-direktiv, internationella konventioner och miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö. Kvicksilver regleras och följs upp inom Minamatakonventionen.

Metaller kan spridas från källor som eldning av olja, kol, ved, avfall och bränsle men också från industrier av olika slag. Många metaller kan vara skadliga för oss och kan öka riskerna för till exempel cancer, nervskador och allergier.

Inom den svenska miljöövervakningen mäts sedan 1984 halterna av metallerna bly, arsenik, nickel, kadmium, vanadin, kobolt, mangan, koppar, krom, zink och kvicksilver i luft och nederbörd. Mätningarna sker i bakgrundsmiljö vid stationerna Råö (svenska västkusten), Hallahus (södra Sverige), Norunda (Sveriges östkust) Bredkälen (mellersta Sverige) och vid den finska lappländska stationen Pallas.

Generellt är halterna av metaller i luft och i nederbörd högst vid de sydligare stationerna Hallahus, Råö och Norunda. Detta beror på att luften transporterar mer förorenad luft från Europa upp över Sverige. Trots detta har miljökvalitetsnormerna, som finns för bly, kadmium, nickel och arsenik, aldrig uppnåtts sedan starten av mätningarna. Kvicksilverhalter i luft och nederbörd ses ha minskat vid samtliga stationer sedan starten av mätningarna 1995.

Resultaten rapporteras varje år till datavärden SMHI, varifrån data kan laddas ner av den som är intresserad. Data rapporteras också till EMEP:s (European Monitoring and Evaluation Programme) övervakningsprogram och vartannat år publicerar Naturvårdsverket en sammanfattning av alla mätningar i en så kallad Sakrapport.

Projektfakta

  • Projekt: Miljöövervakning av metaller i luft och nederbörd
  • Finansiär: naturvårdsverket