1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Luft
  5. Miljöövervakning av långlivade organiska föroreningar i luft och nederbörd
Råö Mätstation, kvinna i varseljacka arbetar med luftprovtagning.

Mätning på forskningsstationen på Råö

Miljöövervakning av långlivade organiska föroreningar i luft och nederbörd

Inom den svenska miljöövervakningen mäter IVL halterna och nedfallet av flera organiska miljögifter i Sverige och i norra Finland. Projektet finansieras av Naturvårdsverket. Mätningarna utförs för att följa upp EU-direktiv, Stockholmskonventionen och miljökvalitetsmålen Giftfri Miljö och Frisk Luft.

Organiska ämnen innefattar en rad olika ämnen som har olika ursprung, spridning och påverkan på miljö och hälsa. Totalt mäter IVL ett 80-tal olika organiska ämnen i luft och nederbörd, med olika uppdelningar, vid tre svenska stationer (Hallahus som ligger i södra Sverige, Råö som ligger vid västkusten och Norunda som ligger vid östkusten) och en finsk station (Pallas i norra Finland). Mätningarna i Pallas genomförs i nära samarbete med Finska Meteorologiska Institutet, FMI. De svenska stationerna ingår i det europeiska samarbetsprogrammet EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) för övervakning av långväga gränsöverskridande luftföroreningar inom konventionen CLRTAP.

Mätningarna av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) startade 1994 och mäts idag vid alla stationer. PAH:er bildas bland annat vid förbränning av fossila bränslen. Flera PAH:er är skadliga och WHO har klassat ämnet benso(a)pyren som cancerframkallande. Benso(a)pyren är reglerat av EU-direktiv och miljökvalitetsnormer.

Andra organiska ämnen som mäts inom programmet är polyklorerade bifenyler (PCB), pesticider (HCH, DDT, klordaner, endosulfan, aldrin, heptaklor, dieldrin), bromerade flamskyddsmedel (PBDE, HBCDD), nya flamskyddsmedel, per-och polyflourerade ämnen (PFAS), ployklorerade dibensodioxiner och furaner, samt klorparaffiner. Många av dessa ämnen är listade i Stockholmskonventionen.

Resultaten av mätningarna av organiska miljögifter i luft och nederbörd är viktiga för att följa upp både reglerade och nytillkomna föroreningar som sprids i miljön. Varje år rapporteras data till SMHI som är datavärd. Data skickas också till EMEP:s övervakningsprogram. Vartannat år publicerar Naturvårdsverket en sammanfattning av alla mätningar i en så kallad sakrapport.

Projektfakta

  • Projekt: Miljöövervakning av långlivade organiska föroreningar i luft och nederbörd
  • Finansiär: Naturvårdsverket