Utvärdering av rötkammaromrörning

Att åstadkomma en effektiv omrörning i rötkammare är en problematik som många anläggningar har att göra med i den dagliga driften och dagens kunskap ger inte grund för konkreta rekommendationer. Med Syvabs rötkammare som exempel ger denna rapport både en teoretiskt och praktiskt genomgång av olika aspekter och resonemang för att utvärdera funktion och att öka förståelse för hur viktig en effektiv rötkammaromrörning är.

Sammanfattning

Det finns idag inga bra definitioner av vad ”bra omrörning” innebär i rötningssammanhang, och begreppet ”bra omrörning” kan ses utifrån flera olika perspektiv. Denna rapport sammanfattar resultat från flera olika försök och teoretiska resonemang som syftat till att både kartlägga omrörningssituationen i rötkammarna på Syvab och att skatta potential för ökningar i gasproduktion genom förbättrad omrörning. Baserat på resultat från dessa så bedöms Syvabs rötkammare i bästa fall ligga på gränsen för vad som kan räknas som ”god omrörning”. Dagens lösning med enbart rundpumpning bedöms dessutom inte vara en rimlig lösning framöver. Rundpumpningen som enda omrörningslösning utgör också en risk ur driftsäkerhetssynpunkt. Förslagna åtgärder är avsedda att minska påverkan av kortslutningsströmmar i rötkammarna och vid provtagning. Dessutom diskuteras viktiga aspekter vid val av ny omrörningslösning.

Prenumerera på våra nyhetsbrev