Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige

Syftet med denna studie är att uppdatera och utvidga författarnas analys, från 2010, av möjligheterna för förnybara drivmedel i Sverige till 2030. Rapporten innehåller en sammanställning av andra aktörers visioner för utvecklingen av förnybara drivmedel, en sammanställning av styrmedel för förnybara drivmedel, en kartläggning av befintlig och planerad produktionskapacitet för biodrivmedel i Sverige och utblick mot övriga världen, en diskussion kring Sveriges framtida importmöjligheter, en kartläggning av situationen för infrastruktur och fordon, och slutligen scenarier för utvecklingen av förnybara drivmedel i Sverige till 2030 med olika antaganden för utvecklingen av den inhemska produktionskapaciteten av biodrivmedel, mängden import och mängden el till fordon. Studiens analyser baseras på litteraturstudier, kontakter med aktörer inom området och på resultaten från egna scenarier. Scenarierna ger en bild av att det möjliga bidraget från förnybara drivmedel, till den svenska vägtransportsektorn, kan ligga inom intervallet 7–16 TWh år 2020 och 13–30 TWh år 2030 (varav 5–13 TWh år 2020 och 13–26 TWh år 2030 utgör det möjliga inhemska bidraget dvs. utan import).

Prenumerera på våra nyhetsbrev