Reducering av bensenhalten i överskottssand från gjuterier

Rapporten beskriver ”state of the art” vad gäller möjligheten att reducera bensenhalten i överskottssand från gjuterier och lämplig teknik.


• Tekniska möjligheter att reducera bensenhalten i restprodukter ner till 0,01 mg/kg.

• Kostnad och miljöaspekter relaterade till möjliga tekniker.

• Identifiering av referensanläggningar med avseende på reningseffektivitet samt användning av den renade gjuterisanden/restmaterialet.

• En sondering utföres av legala hinder att gå ifrån avfall till produkt.

Sammanfattning

I gjuterier kan återvinningen underlättas (minska bensen i sanden) genom luftning efter urslagning, substitution av bindemedel och i vissa fall separera kärnsand och formsand.

Termisk behandling innebär att bensen och organiska ämnen destrueras. Innehåll av metaller kan vara begränsande för återvinning med t.ex. kromitsand, gjutning av brons, koppar, stål och mässing. När det gäller kompostering är det ännu inte helt klarlagt om bensen bryts ned fullt ut eller delvis ventileras bort. För metoder som innebär inneslutning eller solidifiering är miljökraven i Sverige utmanande.

Behandlingskostnader för återvinning skiljer sig inte så mycket från kostnaden för deponering om inte slutanvändaren kräver att sanden förvaras på något särskilt sätt (t.ex. väderskydd). Kostnader tillkommer för provtagning och kvalitetskontroll. För kompostering ligger behandlingskostnaden på 200-300 kr/ton sand och behandlingstiden 3 månader för överskottssand och något längre för fint material.

I en livscykelanalys har visats minskad miljöpåverkan när överskottssand återvinnes och ersätter jungfrulig sand i olika tillämpningar (utfyllnad, asfalt, betong- och jordtillverkning) jämfört med deponering. Det råder ingen tvekan om att det finns både ekonomiska och miljömässiga skäl att öka återvinningen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev