Metodik för integrerad undersökning av hälsotillstånd och föroreningshalter i fisk från industrirecipienter

En metod för undersökning av hälsotillstånd och förekomst av miljöstörande ämnen i fisk, utvecklad för undersökningar vid skogsindustrirecipienter, testades här vid ett metallsmältverk. Resultaten var goda, och metoden bedömds kunna vara ett effektivt verktyg vid undersökningar av industrirecipienter. Vid det aktuella området kunde ingen nedsatt fiskhälsa noteras, men tydligt var att fisken vid de exponerade lokalerna hade högre halter av kvicksilver och persistenta organiska föreningar jämfört med fisken från referenslokalerna.

Sammanfattning

En metodik för fiskundersökningar vid pappers-och massaindustrier testades även utan för ett metallsmältverk, Rönnskärsverken. Till metoden gjordes två tillägg. Det ena, att undersöka även något äldre fisk än vad som gjordes vid skogsindustrierna. Detta för att bättre kunna utvärdera reproduktionsförmågan. Det andra tillägget, att undersöka polybromerade flamskyddsmedel (PBDE), i och med att metallhaltigt elektronikskrot som kan innehålla PBDE återvinns vid Rönnskärsverken.

Metoden, med de två tilläggen, fungerade väl. Bedömningen av fiskens hälsostatus kunde göras, även för reproduktionsförmågan, på tillräckligt stora stickprov. Utvärderingen av de persistenta organiska föreningarna (dioxiner, PCB, Hexaklorbensen, DDT och PBDE) visade på tydliga föroreningsgradienter, med generellt avklingande halter nedströms recipienten och i referensområdena. Därmed framkom att metodiken kan användas för att bilda en uppfattning om storleken av ett eventuellt påverkansområde.

Utvärderingen av hälsostatus visade inte på nedsatt hälsotillstånd i fisken fångad vid recipientlokalerna. Däremot var halten av kvicksilver, bly och de organiska föreningar som undersöktes högre i fisken från recipientlokalerna jämfört med den från referenslokalerna.

Prenumerera på våra nyhetsbrev