Livscykelanalys av fyra system för biogasproduktion från stallgödsel

Denna rapport är en leverans inom ERA-NET-projektet MANUMAX, SI/501741–01. Projektet fokuserar på att fördjupa kunskapen om termisk förbehandling av kogödsel för biogasproduktion. Som bakgrundsmaterial för dessa analyser har en livscykelanalys (LCA) utförts.

Fyra biogassystem har jämförts i studien: produktion av el och värme från biogas från gödsel (i ett kraftvärmeverk) med och utan förbehandling samt uppgradering av biogas till biometan för utmatning på naturgasnätet också med och utan förbehandling.

Sammanfattning

Genom att termiskt förbehandla gödsel, substrat till biogasproduktion, kan avkastningen öka. Detta kan i sin tur leda till både ekonomiska och miljömässiga fördelar med biogasproduktionen. Syftet med denna rapport är att presentera resultatet för den miljömässiga utvärderingen genom en LCA.

Fyra biogassystem har jämförts i studien: produktion av el och värme från biogas från gödsel (i ett kraftvärmeverk) med och utan förbehandling samt uppgradering av biogas till biometan för utmatning på naturgasnätet också med och utan förbehandling.

Resultatet visar att biometanfallen presterar bäst ur ett klimat- samt energianvändningsperspektiv. Detta beror till störst del på att biometan kan ersätta ett fossilt bränsle (naturgas) vilket ger en stor miljönytta. Systemet med förbehandling presterar bättre än det utan förbehandling på grund av den ökade avkastningen av biogas. Tillförsel av extern energi till förbehandlingen har en relativt liten påverkan på klimat och energianvändning.

Samtidigt visar resultaten för kraftvärmefallen att klimatnyttan är ytterst liten eller till och med negativ, dvs biogasproduktionen bidrar till utsläpp av växthusgaser. Detta beror på att den värme och elmix som kan ersättas av värme och el från biogas till stor del är baserad på förnybar eller fossilfri energi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev