Kemikaliesmarta åtgärder i förskola

I detta pilotprojekt bedöms effekterna av kemikaliesmarta åtgärder i förskolan. Pilotprojektet består av en serie av undersökningar för att påvisa förekomst av kemikalier i luft, damm och invändiga material i ett antal förskolor i olika stadier av arbetet med kemikaliesmarta åtgärder. Denna del av pilotprojektet avser förskolan Korpen i Hägersten/Liljeholmens stadsdelsförvaltning, före genomförande av de kemikaliesmarta åtgärderna.

Sammanfattning

Denna undersökning är en del av en pilotstudie ”Kemikaliesmarta åtgärder i förskola”där kemikaliebelastningen i innemiljön ska kartläggas och bedömas i 1) en förskola före och efter en ombyggnad samt 6 månader efter ombygganden då förskolan åter är i drift; 2) en nybyggd förskola; 3) en förskola före och efter att kemikaliesmarta åtgärder på nivå 1 i enlighet med dokumentet Vägledning för kemikaliesmart förskola har tillämpats.

Målet med detta delprojekt är att kartlägga förekomsten av hälsofarliga ämnen i en förskola där de kemikaliesmarta åtgärderna ska genomföras. I denna rapport redovisas resultat från det tredje delprojektet för förskolan Korpen i Hägersten/Liljeholmens stadsdelsförvaltning, före genomförande av de kemikaliesmarta åtgärderna.

Här rapporterar vi förekomsten av flyktiga organiska ämnen (VOC Volatile Organic Compounds, totalhalt uttryckt som TVOC Total VOC) i luft samt förekomsten av semiflyktiga organiska ämnen (SVOC Semivolatile Organic Compounds) i luft och damm från förskolans innemiljö samt i tillhörande materialprover från golv, mattor/halkskydd och vilomadrass. De relevanta SVOC-ämnena var ftalater och alternativa mjukgörare, organofosfater, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), bisfenoler samt bromerade flamskyddsmedel (BFR), bl.a. polybromerade difenyletrar (PBDE) . Tre luftprover analyserades med avseende på VOC och SVOC och tre dammprov och sex materialprov (PVC-golv, halkskydd under en samlingsmatta, överdrag på och skumgummi från en vilomadrass) analyserades med avseende på SVOC.

TVOC i förskolans luft var jämförbara med medianhalten av TVOC i en genomsnittlig svensk bostad. Aldehyder och alkoholer var de ämnesgrupper som fanns i högst halter i luftproverna. Mätresultaten visade att organofosfater, PAH:er samt ftalater och alternativa mjukgörare var de SVOC-ämnesgrupper som förekom i högst halter i luftprover. Ftalater och alternativa mjukgörare var den SVOC-ämnesgrupp som dominerade sammansättningen i damm och material, följda av organofosfater. De lågmolekylära ämnena i varje ämnesgrupp återfanns i högre halter i luftproverna och de högmolekylära ämnena återfanns i högre halter i dammproverna.

Mätresultaten från denna studie har jämförts med andra nationella och internationella studier i förskolemiljö. Jämförelsen visar att halterna i denna studie var i samma storleksordning som, eller lägre än, motsvarande halter av respektive ämnen i inomhusluft och damm från andra studier med undantag för halterna av ftalaten DiNP samt bromerade flamskyddsmedel (BFR) i damm som var högre än tidigare publicerade resultat. Jämförelse med en färsk svensk studie av halter och beräknad exponering för farliga kemikalier i damm från 100 förskolor visar att barn i denna förskola exponeras på ungefär samma låga nivå som barn från de andra förskolorna.

Resultaten indikerar att förbudet mot det bromerade flamskyddsmedlet PBDE har haft effekt, med lägre halter i förskolan, medan förbuden mot andra flamskyddsmedel, HBCD och BDE 209, ännu inte givit effekt. Resultaten för nya flamskyddsmedel, EBFR indikerar att vissa av dessa BFR används som ersättare för de förbjudna ämnena.

Det bör noteras att några förbjudna bromerade flamskyddsmedel har påträffats i högre halter än förväntat i de utrymmen som undersöktes. I denna förskola ska kemikaliesmarta åtgärder för att minska förekomsten av farliga kemikalier i barnens miljö genomföras. Det är motiverat att undersöka möjliga källor till dessa BRF, innan kemikaliesmarta åtgärder vidtas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev