Innemiljö i HSB Living Lab – En studie av innemiljön under en fastighets första år B

HSB Living Lab är en fastighet som byggts för att fungera både som student- och forskarbostäder och som ett levande laboratorium för test och utvärdering av bland annat innemiljö men även olika byggnadstekniska lösningar mm. Under fastighetens första år, har en studie av innemiljön gjorts, vilket redovisas i denna rapport.

Sammanfattning

Människor tillbringar huvuddelen, upp till 90 %, av sina liv inomhus. Därför har inomhusmiljön stor betydelse för människors hälsa. Till det svenska miljömålet ”God bebyggd miljö” finns en indikator som handlar om hur stor andel av den vuxna befolkningen som upplever besvär av inomhusmiljön. HSB Living Lab är en fastighet som byggts för att fungera både som student- och forskarbostäder och som ett levande laboratorium för test och utvärdering av bland annat innemiljö men även olika byggnadstekniska lösningar mm.

Under fastighetens första år, har en studie gjorts av innemiljön. Resultatet redovisas i denna rapport. Undersökningen har omfattat uppmätt och upplevd luftkvalitet inomhus under mer än ett år i två lägenheter i HSB Living Lab. Målet med projektet var att följa upp och dokumentera luftkvaliteten och att bedöma påverkan av byggnaden, inredningen och mänskliga aktiviteterna på den.

Mätningarna har utförts i ett oinrett och oventilerat rum med rester av byggmaterial och ouppackade möbler, i ett gemensamt utrymme med köksinredning, i ett studentrum och i en bebodd trerumslägenhet. I mätningarna ingick parametrar för inneklimat som temperatur och relativ luftfuktighet, halter av gasformiga luftföroreningar koldioxid, kvävedioxid, ozon, flyktiga organiska ämnen och formaldehyd samt partikelhalter PM10 och PM2.5. Dessutom undersöktes upplevd luftkvalitet och termisk komfort med en enkät.

Resultaten av mätningarna jämfördes med rekommenderade riktvärden för god luftkvalitet inomhus. Med undantag för det oinredda och oventilerade rummet var luftkvaliteten bra och halterna under de rekommenderade riktvärdena. Den upplevda luftkvaliteten var betydligt bättre i de möblerade, bebodda och ventilerade bostäderna än i det oinredda rummet.

När ventilationen startades efter avslutade byggarbeten, hade det en positiv inverkan på luftkvalitet i byggnaden, vilket är vad som kan förväntas. Andra parametrar som påverkade innemiljö var mänskliga aktiviteter som vädring/öppnade fönster som påverkade temperaturen och matlagning som påverkade partikelhalten.

Prenumerera på våra nyhetsbrev