Fallstudie — Avgiftssystem fosfor och kväve för kommunala avloppsreningsverk

I denna studie undersöks effekter av ett avgiftssystem för utsläpp av kväve och fosfor från avloppsreningsverk som bygger på samma principer som det svenska NOx-systemet för förbränningsanläggningar, vilket innebär att en avgift tas ut per kg utsläppt fosfor och kväve. Pengar betalas sedan tillbaka till avloppsreningsverken utifrån en återföringsnyckel.Avgiftssystemet utvärderades i Mälarens och Mörrumsåns avrinningsområden, samt vid utvalda avloppsreningsverk. Studien baseras till största delen på kontakter med ett 20-tal kommunala avloppsreningsverk där frågor om verkens teknik och aktuella data diskuterades. Ett syfte har varit att teoretiskt jämföra effekten av avgiftssystemet vid olika avgiftsnivåer med Baltic Sea Action Plan-betinget för Sveriges havsbassänger genom att skala upp resultaten inom Norra Östersjöns vattendistrikt. Resultaten i studien talar för att en avgift på 200 kr/kg kväve med bred marginal skulle uppfylla BSAP-målet att minska belastningen på havet med 3 000 ton årligen. Kostnaden för detta skulle emellertid bli likartad ett system med generella reningskrav och denna avgiftsnivå skulle innebära stora investeringar för många reningsverk. Vid en avgift på 75 kr/kg N skulle en kvävereduktion på ca 2 100 ton kväve/år kunna nås — dvs. ca 70 % av målet. I kombination med omprövningar av tillstånd som ändå kommer att ske för vissa reningsverk, för att klara vattenförvaltningens krav på god ekologisk status i recipienterna, är sannolikt  ett system med en avgift på 75 kg/kg N  ett  kostnadseffektivt sätt att uppnå såväl BSAP som övriga miljömål. För fosfor är det troligt att man redan idag utan ytterligare åtgärder kommer att klara det uppsatta målet att minska utsläppen med minst 15 ton/år.

Prenumerera på våra nyhetsbrev