Ekosystemtjänster i svenska skogar

Skogen är en livsviktig naturresurs som skapar förutsättningar för biologisk mångfald och människans hälsa och välstånd. I Sverige täcker skogen idag nära hälften av landarealen och är därför av stor betydelse. Den svenska skogen ger många nyttiga tjänster, som till exempel biodiversitet, färskvatten, koldioxidbindning, timmer, pappersmassa, föda och möjligheter för rekreation. Ett samlande begrepp för alla nyttigheter skogen ger oss är ekosystemtjänster (ecosystem services). Tills nyligen har man haft en tendens att ta alla ekosystemtjänster för givna men de senaste åren och särskilt efter Millennium Assessment-rapporten (MEA, 2005) har man försökt identifiera, kvantifiera, värdera och prissätta ekosystemtjänster vilket lett till att användningen av begreppet formligen har exploderat. I begreppet ligger att man önskar använda ekonomiska incitament till att främja en hållbar utveckling i skogarna. IVL redovisar i denna rapport en studie över begreppet ekosystemtjänster i svenska skogar. I rapporten klargörs begreppet ekosystemtjänster och de viktigaste ekosystemtjänster i svenska skogar identifieras och beskrivs kvalitativt. Vidare i rapporten görs en kvantitativ analys av de viktigaste ekosystemtjänster i skog och så långt som det i nuläget är möjligt görs även olika monetära värderingar av vissa ekosystemtjänster. Tidigare och pågående studier som rör ekosystemtjänster, dels i Sverige och i Norden dels utomlands, sammanfattas. Den möjliga användningen av begreppet ekosystemtjänster inom arbetet med utvärdering av miljökvalitetsmålen berörs slutligen i rapporten.

Prenumerera på våra nyhetsbrev