Bioenergipotentialer - geografisk fördelning och påverkan av hållbarhetskrav inom EU

Slutrapport för projekt 36090-1 inom Bränsleprogrammet Hållbarhet Det övergripande målet med projektet är att utifrån ett resursperspektiv undersöka hur bioenergisystemet påverkas av hållbarhetskrav. Syftet var att kartlägga bioenergipotentialens geografiska fördelning och undersöka hur olika regioners möjligheter att producera biomassa och fasta/flytande biobränslen för EU påverkas av hållbarhetskriterier för biobränslen, samt översiktligt analysera konsekvenser för den svenska biobränslemarknadens utveckling. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Julia Hansson på IVL och Göran Berndes på Chalmers och har resulterat i ett flertal vetenskapliga publikationer. Resultat och slutsatser presenteras kortfattat i efterföljande extended summary.

Prenumerera på våra nyhetsbrev