Att modellera internbelastning av fosfor i sjöar

I denna rapport beskrivs nya modelleringsrutiner för beräkning av sedimentation, läckage och begravning av fosfor i sjöar i LEEDS-modellen. På senare år har frågan om åtgärder mot internbelastning av fosfor genom behandling av sediment hamnat i fokus, vilket ställer större krav på precisionen i modelleringen av fosforflöden mellan sediment och vatten. Uppdateringen innebär möjligheter att med större precision kunna simulera effekten av åtgärder mot internbelastning inklusive varaktigheten i dessa åtgärder. Modellen är tänkt att användas inom den vägledning för åtgärder mot internbelastning av fosfor som tas fram inom LIFE IP-projektet Rich Waters.

Prenumerera på våra nyhetsbrev