Anaerob vattenrening vid massaindustrier – en helhetsbedömning ur miljösynpunkt

I denna studie har införande av ett anaerobt reningssteg i den befintliga reningsprocessen vid två svenska massaindustrier utvärderats ur olika aspekter. Syftet har varit att bedöma total nytta och kostnad av anaerobi ur ett helhetsperspektiv. Bakgrunden är bland annat att flera svenska massaindustrier på senare år övervägt att installera anaerob avloppsvattenrening. Det finns en potential att genom detta spara energi i övriga reningssteg, samt en möjlighet att utvinna biogas ur processen. Den typ av anaerobi som undersökts är en så kallad UASB-process (Upflow Anaerobic Sludge Bed). Konsekvenser av en utbyggd anaerobi har också studerats i form av en livscykelanalys där reningens direkta och indirekta effekter – från utsläpp från anläggningen till miljöpåverkan från använda kemikalier, el- och energianvändning etc. – har jämförts mellan den befintliga anläggningen och den tänkta anaerobin. Resultaten visar att miljönyttan av en installerad anaerobi i de två undersökta fallen ser ut att vara entydigt positiv. En bedömning av miljöstatus i recipienterna visar dock inget starkt behov av förbättrad rening med hänsyn till de lokala förhållandena. Den största miljönyttan med installerad anaerobi tycks istället vara minskad klimatpåverkan – vid det ena bruket tack vare minskat kemikaliebehov i reningen och vid det andra bruket på grund av minskat elbehov. Det är alltså vid framställningen av el och kemikalier som klimatpåverkan kan undvikas i dessa fall. Rent ekonomiskt är dock kostnaden för en anaerob reningsanläggning större än nyttan för de enskilda bruken om både drift- och investeringskostnader inkluderas. Om ytterligare rening behövs av något annat skäl är det dock fullt möjligt att kostnaderna för en anaerobi är lägre än för andra alternativ tack vare energivinsterna. Sett ur ett samhälleligt perspektiv kan miljönyttan av utbyggd anaerobi också ha ett större ekonomiskt värde.

Prenumerera på våra nyhetsbrev