1. Startsida
  2. Om projektet
Svenska ostron

Bild: Åsa Strand

Om DynamO-projektet

Invasiva främmande arter är ett stort hot mot biologisk mångfald, men förvaltning av dessa arter i havet hindras av bristande kunskap om deras förekomst och spridning. Att lyckas med åtgärder mot marina invasiva arter är också notoriskt svårt.

Det invasiva stillahavsostronet etablerade sig i Sverige 2006 och är nu en mycket utbredd art i Bohuslän med förekomster på >1000 ostron per kvadratmeter på vissa platser. Arten har också hittats längre söderut längs svenska västkusten, även om tätheterna där är lägre. Arten kan orsaka både negativa och positiva effekter på kustnära ekosystem och har dessutom ett stort kommersiellt värde vilket gör förvaltning av arten utmanande.

Målet med DynamO-projektet är att underlätta förvaltning av marina invasiva främmande arter med ett kommersiellt värde, och genom det bidra till uppfyllandet av både ekologiska och socioekonomiska mål i enlighet med principer om cirkulär ekonomi och hållbarhet. Stillahavsostronet kommer att användas som en fallstudie där en dynamisk förvaltningsmodell utvecklas baserad på en zonering av den svenska kusten med specifika förvaltningsmål och åtgärder inom varje zon.

DynamO-projektet kommer bland annat att undersöka utbredning, tolerans och spridningspotential hos arten, utvärdera olika metoder för att rensa bort ostron i områden där de orsakar problem och undersöka vilken miljöpåverkan som åtgärderna kan ha. Alla åtgärder kommer även att utvärderas ur ett ekonomiskt kostnadsnyttoperspektiv. Projektet kommer även att undersöka möjligheterna att ta vara på de bortrensade ostronen som en ny resurs för utveckling av nya produkter vilket bidrar till att skapa cirkulära flöden och ökar förutsättningarna för en ekonomiskt hållbar förvaltning.

Projektet kommer att ge viktig information om de processer som påverkar spridning av invasiva främmande arter i allmänhet, och Stillahavsostron i synnerhet, och kommer ge en vetenskaplig grund för utveckling av realistiska förvaltningsalternativ. Principerna i modellen kan även användas som underlag för utveckling av förvaltningsstrategier för andra marina invasiva arter. Detta verktyg kan därmed stödja olika myndigheter i deras arbete för att minska de negativa effekterna av invasiva arter på miljö och samhälle samtidigt som fördelarna med arterna utnyttjas, vilket bidrar till att stödja en hållbar utveckling i förhållande till nationell och internationell lagstiftning, nationella miljömål, generationsmål och Agenda 2030.

Projektet består av fyra arbetspaket:

I detta arbetspaket kommer vi att identifiera de komponenter som ska ingå i förvaltningsmodellen i nära samarbete med vår referensgrupp och relevanta intressentgrupper. Vi kommer också att sammanställa kunskap om befintliga och nya förvaltningsmetoder kopplat till invasiva arter.

En kostnadseffektivitetsanalys kommer också att utföras för de rensningsmetoder och förvaltningsstrategier som testas i projektet.

I detta arbetspaket kommer vi att undersöka reproduktiv framgång och anpassningsförmåga hos stillahavsostronet till miljöer med låg salthalt för att förutsäga framtida expansionsrisker in i Östersjön samt identifiera habitat med förhöjd risk för invasion. Detta arbete kommer att omfatta både experimentellt arbete samt oceanografisk spridningsmodellering.

I detta arbetspaket kommer vi att utforska det sydligaste utbudet av stillahavsostron genom att kartlägga geografisk utbredning och samla in data för att göra populationsmodellering. Vi kommer också att utvärdera olika rensningsmetoder som är lämpliga för områden med låga tätheter (där invasionen är i en tidig fas).

Arbetsinsatsen som krävs samt miljöpåverkan av skördetekniker i områden med låg densitet kommer också att kvantifieras och utvärderas.

I detta arbetspaket kommer vi att undersöka vilka förvaltningsmetoder som är lämpliga för områden med höga tätheter av stillahavsostron. Vi kommer att kartlägga utvalda lokaler både före och efter att rensningsmetoder testas och utvärdera både miljöpåverkan och arbetsinsatser som krävs för olika metoder.

Förutsättningar för resursanvändningen av de skördade ostronen (som kommer från områden utanför godkända produktionsområden) kommer även att undersökas och testas i projektet.

Dybamo project overview

Fakta om DynamO-projektet

Period: 2021-2024

Budget: 4 MSEK

Samarbetspartner: Kungliga Tekniska Högskolan, Göteborgs Universitet, Universitetet i Agder

Finansiär: Naturvårdverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. / FORMAS

naturvårdverket logga
Formas logga
Sidan senast ändrad: 2022-10-17
Ikon med kryss
Till toppen