Logotyp
Foto: Torbjörn Larsson

Huvudområden

De projektförslag som anses relevanta för svensk VA-teknik och som kommer att diskuteras och genomförs med olika samarbetspartner i samhället kan delas upp i olika huvudområden. Inom varje område listas de mest aktuella forskningsfrågor som ska eller delvis redan är under planering inom olika projekt.

Resurseffektivt vattenrening
Inkluderar optimeringen av befintliga reningsprocesser, processtyrning och mätteknik, men även behandling av sidoströmmar. Ökande krav på utsläppsminskning och stabil drift gör att många reningsverk måste optimera befintliga processer. Processtyrning och online mätsystem blir allt viktigare för att optimera och kontrollera vattenreningsprocesser. Koncentrerade sidoströmmar i reningsprocessen som returslam, rejektvatten med mera utgör en möjlighet att utvinna rena produkter för återanvändning. Med Sjöstadsverket olika reningsprocesser till förfogande samt möjligheter att forska kring optimerings- och mätteknik kan olika projekt genomföras. 

Energi och klimat
Inkluderar en förbättrad utvinning och produktion av energi från avloppsvattnet/slammet t.ex. genom ökad biogasproduktion, drivmedelproduktion och återanvändning av spillvärme. Klimatförändringar kommer dessutom kräva vissa anpassningar av reningsverk. Här ingår dock även aspekter som utsläpp av växthusgaser från reningsprocesser samt resurseffektiv vattenrening. Biogasutvinningen är en av de mest aktuella forskningsfrågor som diskuteras just nu i VA-Sverige. Att maximera utvinningen av biogas har varit och är en stor del av forskningen som bedrivs på Sjöstadsverket.

Kompletterande vattenrening
Även om det utgående vattnet från reningsverket anses var renat, kan det krävas en efterbehandling (polering) för att förbättra rening av exempelvis metaller, läkemedelsrester, personhygieniska produkter och sjukdomsalstrande mikroorganismer. Här ingår även utvecklingen av nya innovativa processer och produkter inom vattenrening för att möta de allt strängare vattenkvalitetsmålen eller som möjliggör återvinning av vatten till exempel återföring av avloppsvatten som dricksvatten.  Här krävs det utveckling av nya innovativa processer/tekniker såväl som tester av olika produkter för att möta de allt strängare vattenkvalitetsmålen.

Avloppsvattensystem
Här ingår projekt som är relaterade till både avloppsledningssystem och föroreningskällor. Flödesvariationer och utsläpp av föroreningar från vissa verksamheter och olika industrier är den främsta orsaken för driftstörningar i dagens reningsverk. Sjöstadsverket olika linjer möjliggör undersökningar av inverkan av olika ämnen på olika reningsprocesser samt forskning kring lösningar.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL