Logotyp

Återanvändning av avloppsvatten

Resurseffektiv och säker återanvändning av avloppsvatten

-nu även till ölbryggning (se nedan)

Tillsammans med Sveriges största miljöteknikföretag Xylem har vi under många år jobbat med att ta fram reningssystem för rening av avloppsvatten så det kan återanvändas för olika ändamål. Det renade avloppsvatten uppnår en kvalitet som gör att vattnet kan indirekt återanvändas som dricksvatten genom t.ex. infiltration till grundvatten för att sedan tas ut som grundvatten.

Konceptet möjliggör ett helhetsgrepp om flera miljöproblem vi står inför även i Sverige som sjunkande grundvattennivåer, vattenbrist, saltvattenintrång, sämre kvalitet av råvattentäkter m.m. Även reningssystem för återanvändning av avloppsvatten för industrien eller för bevattning i jordbruket har utvecklats.

Hälsoaspekter och slutanvändarens säkerhet är viktiga aspekter och den totala miljöpåverkan av dessa reningssystem ligger under påverkan av dagens reningsverk då mikroföroreningar renas bort och naturliga vattenresurser sparas in. Även kostnader av de framtagna reningssystem ligger under reningskostnader för dagens reningsverk.

Vi fortsätter utveckla dessa system för att uppnå ännu resurseffektivare system för en hållbar framtid.

PureWater Colorado projekt som använder lösningar från Reuse-projektet (Xylem(Youtube))

Reningskombination Ozon & GAK-Biofilter

(Här Xylems Oxelia, utvecklat vid Sjöstadsverket) 


 

Mer info/kontakt (info@sjostadsverket.se)

Kontakta oss oberoende av om ni är i behov av en första sondering eller redan har konkreta planer/projekt. Vår långa erfarenhet, vårt oberoende och icke-kommersiella verksamhet garanterar en ärlig och realistisk bedömning av er situation och era behov.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL