Logotyp
Foto: Torbjörn Larsson

Historik

Sjöstadsverket hade som målsättning att efter olika utvärderingar ge underlag för att bygga ett fullskaleverk för Hammarby Sjöstad med bästa tillgängliga teknik. Senare kom målet att inriktas mot att ge underlag för förbättringar vid Stockholmsverken — utifrån processtudier och efter att en speciell linje, som efterliknade processtekniken vid Henriksdal, installerats. Medel tillsköts från bland annat den så kallade miljömiljarden för exempelvis ett större projekt om läkemedelsrester. En betydande del av verksamheten har redovisats genom ett 30-tal examensarbeten från olika högskolor och universitet.

Resultat från försök med de olika linjerna kan alltså ge både kunskaper om olika komponenter, processdelsteg och systemfunktion. Bland de positiva resultaten från tidigare försök finns följande:

  • Den linje som skulle simulera driften i Henriksdal visade sig ge representativa resultat. BioP fungerade, men krävde för det här vattnet en extra kolkälla förutom förhydrolys. Det gick att fälla ut fosfor från rötkammarrejekt som en kristallin produkt.
  • Trumfiltrering är ett klart alternativ till försedimentering. Aerob MBR fungerade tekniskt mycket stabilt med slamhalter mellan 12 och 20 g/L. Utgående vatten är partikelfritt och det är därmed lätt att separera närsalter med omvänd osmos, RO. Vattnet från MBR har stor potential för återanvändning då det inte innehåller parasiter eller patogena bakterier.
  • Det har visat sig möjligt att producera biogas vid direkt anaerob behandling av kommunalt avloppsvatten utan uppvärmning även under vintern.
  • Biologiskt behandlat vatten kunde separeras med RO till över 98 % mycket rent vatten och mindre än 2 % koncentrat med nästan alla närsalter.
  • Separat hantering av toalettavlopp i en anaerob MBR och RO kan ge så mycket biogas och växtnäring att det ur energisynpunkt är minst likvärdigt med dagens system.
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL